Høringssvar fra Norges Blindeforbund

Dato: 15.12.2022

Svartype: Med merknad

Høring om gjennomføring av endringsdirektivet til AMT-direktivet mv

Norges Blindeforbund takker for muligheten til å komme med innspill. Vi vil konsentrere oss om Kapittel 9 Universell utforming av programmer i fjernsyn og audiovisuelle bestillingstjenester og endringer i kringkastingsloven og kringkastingsforskriften.

Vi vil her konsentrere oss om tilbud til synshemmede, men støtter også tegnspråktolking og andre tiltak for å oppnå likeverdig tilgang. Når det gjelder tiltak for andre målgrupper enn synshemmede støtter vi innspillene fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og Hørselshemmedes Landsforbund (HLF)

Kapittel 9.2.2 AMT-direktivet
Norges Blindeforbund er svært positive til at det innføres skjerpede forpliktelser til universell utforming for tilbydere av audiovisuelle medietjenester. Vi støtter endringsdirektivet artikkel 7 (1) om at tjenester som leveres av tilbydere av fjernsyn og audiovisuelle bestillingstjenester fortløpende og gradvis gjøres mer tilgjengelige for personer med nedsatt funksjonsevne gjennom forholdsmessige tiltak. Vi er også svært glade for at tjenestetilbydere regelmessig skal rapportere til nasjonale tilsynsmyndigheter om gjennomføringen av tiltakene.
Det er viktig at nettsider og apper, som tilgjengeliggjør TV eller strømmetjenester er universelt utformet. Vi er klar over at dette er ment å være dekket over andre direktiver. Men for at den tilgjengeliggjøringen som gjøres gjennom AMT-direktivet skal ha effekt, må også universelt utformede programmer være tilgjengelig mellom disse.

9.2.3.1 Overordnet

Vi støtter departementets forslag om at begrepet «tilrettelegging» erstattes med begrepet «universell utforming» i kringkastingslovens og kringkastingsforskriftens bestemmelser som gjennomfører kravene i endringsdirektivet artikkel 7.

9.2.3.3.1 Krav til NRK

Norges Blindeforbund støtter departementets syn på å skjerpe kravene til universell utforming for NRK. Vi er også positive til skjerpede publiseringskrav for tegnspråktolkning i fjernsyn. Disse nye kravene vil bidra til å styrke universell utforming og er et skritt i riktig retning. NRK har brukt en del ressurser og gått ganske langt med å nærme seg universell utforming gjennom de spesielle lydtekst kanaler og parallelldistribusjon av synstolkede. Norges Blindeforbund ønsker økt bruk av synstolking av aktualitetsprogrammer og nyhetssendinger.

9.2.3.3.2 Krav til kommersielle fjernsynskanaler med over fem pst. seerandel

De største kommersielle kringkasterne må påta seg et større ansvar enn det de gjør i dag for å gjøre sine programmer tilgjengelig for personer med funksjonsnedsettelser. De samme kravene for NRK bør også gjelde for kommersielle kringkastere. Norges Blindeforbund ønsker økt bruk av lydteksting av ferdigproduserte programmer som er på andre språk enn norsk.

Vi støtter også å fjerne forbeholdet «teknisk og praktisk mulig». Men vi mener det må satses mer på synstolkning og andelen av programmer som synstolkes må opp. Dette må komme tydelig frem i den kommende forskriften. Norges Blindeforbund ber derfor om at det ukentlig sendes fjernsynsprogrammer med synstolking. Sports- og nyhetsprogrammer må også lages på en måte slik at det kan gi mening selv om man ikke ser.

9.2.3.4 Rapportering

Organisasjoner av funksjonshemmede bør kunne inviteres til å kommentere rapportene som leveres til medietilsynet.

9.3.2 Endringsdirektivet

Viktig informasjon til allmennheten må være universelt utformet. For blinde og svaksynte betyr det at informasjon må gi riktig mening når man ikke ser. Det betyr at teksten som vises må leses opp, og når man bruker bilder eller film som informasjonsbærere, må det også forklares ved hjelp av synstolking.

Forslag til endringer i kringkastingsloven

§2-19 Endring av Tilrettelegging for personer med funksjonsnedsettelser.

Synstolking er avgjørende for en god filmopplevelse. Dette skal gjøres av personer og leses med menneskelig stemme.

I en del sammenhenger er lydtekst med syntetisk tale en god løsning for få lest opp tekstlinjen nederst på skjermen. Men i en del sammenhenger gir ikke dette tilstrekkelig kvalitet. Ved nyhetsprogrammer i dag er det dessverre ingen løsninger som gjør dette mulig. Teksten må derfor leses av en person.

Dubbing er derfor også viktig og bør inkluderes som en sentral teknikk for tilrettelegging. Vi ber derfor om at ordet «dubbing» inkluderes i siste setning av første avsnitt etter ordet lydtekst. Setningen blir da «… gjennom teksting, tegnspråktolking, synstolking, lydtekst, dubbing, eller andre teknikker».

I siste avsnitt om at «Kongen gir i forskrift …» er det viktig at organisasjoner av funksjonshemmede inkluderes i prosessen med å utarbeide den nye forskriften, i tråd med CRPD. Vi ber derfor avsnittet få en ny følgende siste setning: «Prosess med utarbeidelse og fremtidige endringer av forskriften vil være inkluderende, spesielt vil organisasjoner av funksjonshemmede inkluderes i prosessen».

Oslo, 15.12.2022

Med vennlig hilsen
For Norges Blindeforbund

Terje Andre Olsen Ekrem Ari
Forbundsleder Interessepolitisk rådgiver

Norges Blindeforbunds Ungdom

Vedlegg