Høringssvar fra Viken filmsenter

Dato: 16.12.2022

Svartype: Med merknad

Endringsdirektivet gir anledning til å kreve en minimumsandel av europeisk programinnhold i bestillingstjenester. Dette omtales i høringsnotatets kapittel 11. Viken filmsenter slutter seg til departementets vurdering om at tilbydere av audiovisuelle bestillingstjenester pålegges å ha en andel europeiske verk på minst 30 pst. i sine kataloger og at disse verkene fremheves.

Endringsdirektivet gir anledning til å kreve medfinansiering av fjernsyn og audiovisuelle bestillingstjenester. Dette omtales i høringsnotatets kapittel 12. Viken filmsenter viser til at hensikten med et medfinansieringsansvar skal være å styrke en uavhengig norsk produksjonsbransje, og at bransjen kan produsere, og selv ha rettighetene til, mer norsk kvalitetsinnhold til publikum. Ordningen bør innrettes slik at strømmeaktørenes investeringer i nye norske produksjoner bidrar til å bygge hele bransjen og styrke alle ledd i verdikjeden. Det bør legges til rette for at innspilling og produksjon i så stor grad som mulig kan foregå i Norge.

Viken filmsenter støtter forslaget om en dynamisk investerings- og bidragsplikt, som beskrevet i høringsnotatets modellalternativ 1 (s. 117). Vi slutter oss til at det vil gi tilbydere insitamenter til å agere i samsvar med sentrale filmpolitiske mål, dersom kombinasjonen av bidragsplikt og investeringsplikt innrettes slik at høye investeringer i norske audiovisuelle produksjoner utløser lavere bidrag, og tilsvarende at lave investeringer gir høy bidragsplikt.

Det er vesentlig at investeringene går til uavhengige produsenter og at innholdsrettigheter bevares lokalt. Dette sikrer både tilgang til og utvikling av lokalt/nasjonalt innhold og produksjonsmiljø. Viken filmsenter mener at der bidragsplikt utløses må disse fondsmidlene kanaliseres til de regionale filmvirksomhetene.