Høringssvar fra Sámediggi

Dato: 14.12.2022

Svartype: Med merknad

Høringssvar - forskrift om endringer i forskrift av 16. desember 2015 nr 1684 om insentivordning for film- og serieproduksjoner

På et prinsipielt grunnlag ønsker Sametinget å påpeke at ordlyden i forskriften også bør inkludere samisk film.
I innledningen står det: «Insentivordningen for film og serieproduksjoner forvaltes av Norsk filminstitutt og har som formål å bidra til å øke antallet store internasjonale film- og serieproduksjoner i Norge for å fremme norsk kultur, historie og natur. Ordningen skal også bidra til økt erfaring og kunnskap i den norske filmbransjen, stimulere til vekst, en bærekraftig norsk filmnæring og økt internasjonalt samarbeid.»

Her foreslår Sametinget at det endres til; «..for å fremme norsk og/eller samisk kultur, historie og natur». Eventuelt til; «kultur, historie og natur i Norge.»
Videre foreslår Sametinget at det endres til; «Ordningen skal også bidra til økt erfaring og kunnskap i den norske og samiske filmbransjen, stimulere til vekst, en bærekraftig norsk og samisk filmnæring og økt internasjonalt samarbeid.»