Høringssvar fra Bergen kommune

Dato: 15.12.2022

Svartype: Med merknad

Byrådssak /22 Vår referanse: 2022/192134-1 1 Høringsuttalelse - gjennomføring av endringsdirektivet til AMT-direktivet mv.

Bergen kommunes høringsuttalelse: Bergen kommune er svært glad for at dette er kommet på bordet, og berømmer kulturministeren for dette. I forbindelse med at regjeringen har som mål å styrke filmregionene, ser BK medfinansiering gjennom AMT direktivet som en mulighet. I innspill til høring 22/4461 i forbindelse med gjennomføring av endringsdirektivet til AMT-direktivet, vil vi argumentere for at en andel av de friske midlene som kommer inn, tilføres regionene for å sikre filmfortellinger fra, og om, hele landet. Ref §2-21 Alt A – her legges det til at midler skal øremerkes regionene etter en fordelingsnøkkel. Til alternativ B – vil vi be om at det vurderes regional spend – direkte bruk av regional stab – dette vil underbygge målene i en grønn strategi og danne fundamentet for at den audiovisuelle bransjen skal nå bærekraftsmålene. Bergen kommune er kjent med at det er stor vilje fra bransjen til å støtte kulturministerens mål om innføring av medfinansiering gjennom AMT- direktivet. Bergen kommune støtter medfinansieringsplikt som kan gi friske midler til den norske filmbransjen, og ber samtidig om at man ser på muligheten for at deler av midlene kan gå direkte til styrking av regional filmbransje.

Vedtakskompetanse: Byrådets fullmakter § 6 vedtatt av bystyret 16.12.2020 i sak 378/20: Byrådet selv avgir høringsuttalelser på vegne av Bergen kommune. Høringsuttalelser avgitt av byrådet sendes uten ugrunnet opphold Bystyrets kontor til orientering. Saksframlegget ansees ikke å være av prinsipiell karakter. Forretningsutvalget har ikke innstilt på at det avgis høring, men byrådet velger å avgi høring på eget initiativ.

Byråd for innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak: 1. Byrådet avgir høringsuttalelse til gjennomføring av endringsdirektivet til AMT-direktivet slik den fremkommer av byrådens forslag. 2. Melding om vedtak sendes Bystyrets kontor.

Dato: 13. desember 2022 Eduardo Hans Andersen Byråd for kultur, frivillighet og inkludering

Byrådet behandlet saken i møtet 15.12.2022 sak 1348/22 og fattet følgende vedtak: 1. Byrådet avgir høringsuttalelse til gjennomføring av endringsdirektivet til AMT-direktivet slik den fremkommer av byrådens forslag. 2. Melding om vedtak sendes Bystyrets kontor.

Vedlegg