Høringssvar fra Bransjerådet for film

Dato: 16.12.2022

Svartype: Med merknad

Høring – gjennomføring av endringsdirektivet til AMT-direktivet mv

Høringssvar fra Bransjerådet for film

En samstemt audiovisuell bransje

Bransjen har over mange år jobbet for å få innført en medfinansieringsordning i medhold av AMT-direktivet. Dette er en oppfølging av Stortingets bestilling fra filmforliket i 2015, hvor samtlige partier sto bak denne bestillingen. En samstemt audiovisuell bransje vil understreke at innføringen av en medfinansieringsløsning som omfatter audiovisuelle bestillingstjenester vil være det viktigste filmpolitiske grepet på lange tider.

Bransjerådet for film, som består av Dramatikerforbundet, Norsk skuespillerforbund, Norske Filmregissører, Norsk Filmforbund, Norske Filmdistributørers Forening, Film & Kino og Virke Produsentforeningen, mener det overordnede målet for medfinansieringsansvaret må være å bidra til å bygge og styrke hele det audiovisuelle feltet, en bærekraftig bransje, styrke uavhengige produsenter og skapere, og bidra til å ivareta norsk kultur, historie og identitet.

Bransjerådet for film står videre samlet om at følgende prinsipper bør ligge til grunn:

· En bærekraftig bransje som kan tilby sikre arbeidsplasser med gode vilkår vil øke tiltrekningskraften og bidra til å løse mangelen på arbeidskraft som store deler av det audiovisuelle feltet opplever i Norge og internasjonalt.

· Hensikten med å innføre et medfinansieringsansvar skal også være å bidra til å styrke en uavhengig norsk produksjonsbransje, og at bransjen kan produsere, og selv ha rettighetene til, mer norsk kvalitetsinnhold til publikum.

· Strømmeaktørene som tjener penger i det norske markedet pålegges et medfinansieringsansvar for å bidra til nytt norsk innhold.

· Medfinansieringsansvarets økonomiske del skal tilsvare en prosentandel av strømmeaktørens inntekter fra omsetning i det norske markedet.

· Medfinansieringsansvaret bør stimulere til at strømmeaktørene direkteinvesterer i nytt norsk innhold, men at det også sikrer midler til fond.

· Ordningen bør innrettes slik at strømmeaktørenes investeringer i nye norske produksjoner bidrar til å bygge hele bransjen og styrke alle ledd i verdikjeden.

· Medfinansieringsansvaret bør også bidra til kjøp av visningsrett eller midler til produksjon til kinofilmer produsert og eid av norske uavhengige produsenter. Kinoavgiften bør avvikles og kinoene bør, som strømmeaktørene, få et medfinansieringsansvar.

· Det bør foretas fortløpende evaluering av ordningen og justeringer ved behov, i dialog med bransjen.

Bransjerådet for film støtter og står samlet om følgende løsning:

· En dynamisk investerings- og bidragsplikt.

· En bidragsplikt på 5 pst. som minimumsnivå ved implementering av ordningen. Nivået bør revideres ved behov.

· Sikre at eierskapet til immaterialrettighetene til produksjonene blir hos uavhengige norske produsenter og norske rettighetshavere.

· Styrke en bærekraftig bransje med rimelige avtalevilkår gjennom å etablere «Terms of Trade» mellom bransje og kringkastere/audiovisuelle bestillingstjenester.

· Kino bør omfattes av medfinansieringsplikten.

Vedlegg