Høringssvar fra Den norske Forfatterforening

Dato: 16.12.2022

Svartype: Med merknad

Den norske Forfatterforening (DnF) organiserer skjønnlitterære forfattere som skriver for voksne. Formålet er å fremme norsk litteratur og ivareta norske forfatteres interesser. Forfatterforeningen arbeider for forfatteres ytringsfrihet og at det skal finnes et mangfold av ytringer. Foreningen ble etablert i 1893, og har i dag 730 medlemmer.

Kulturdepartementet skal nå gjennomføre AMT-direktivet i norsk rett. Den norske Forfatterforeningen mener at dette kan ha overføringsverdier utover det audiovisuelle feltet, og ber departementet ha litteratur og litteraturpolitikk i bakhodet under denne gjennomgangen. En regulering der strømmetjenestene pålegges å sette av en andel til skriving av ny norsk litteratur, ville være et nytt og godt litteraturpolitisk virkemiddel, på linje med tankegangen bak AMT-direktivet.

Bredde, mangfold og kvalitet i norsk litteratur, samt god tilgjengelighet for alle i Norge. Norsk litteraturpolitikk har gjennom tiår lagt til rette for at lesere i Norge skal ha et stort utvalg boktitler å velge mellom. For at dette skal være mulig er aktørene på litteraturfeltet underlagt gjensidig forpliktende, litteraturpolitiske avtaler mellom forfattere, forlag og stat. Strømme- og abonnementstjenestene må også være en del av dette systemet og bidra til mangfold og bærekraft i norsk litteratur.

I dag er det slik at strømme- og abonnementstjenestene nyter godt av litteraturfeltets mva-fritak, men bidrar i liten grad tilbake til skaperleddet, forfatterne.

Den norske Forfatterforening og Forfatterforbundet fikk i 2021 på plass en kollektiv avtale som blant annet sikrer forfatterne betaling per lytting i strømmetjenestene for Litteratur, noe som er en unik modell og sikrer opphaverne en minstebetaling, likevel er det et klart avvik hva gjelder det som tilkommer strømmetjenestene, og det som kommer tilbake til forfatterne.

Den norske Forfatterforening ønsker derfor at den gode ordningen med medfinansieringsplikt for audiovisuelle strømmetjenester legges grunn for å utvikle et nytt litteraturpolitisk virkemiddel som treffer strømme- og abonnementstjenestene for litteratur. Det vil kunne bidra til finansiering tilbake til forfatterne som skriver, ny litteratur, og sikre at boklesere og boklyttere i Norge også i fremtiden skal kunne ha et stort utvalg boktitler å velge mellom. I denne høringsrunden ber vi derfor om at det utredes hvordan man kan følge opp AMT-direktivet og kravet om medfinansieringsplikt på det litterære feltet med en lignende medfinansieringsplikt for strømming innen litteraturfeltet.

Den norske Forfatterforening håper Stortinget kan be regjeringen komme tilbake med en utredning om en slik medfinansieringsplikt for de digitale strømmetjenestene for litteratur, for å sikre et bidrag til nyskaping av ny litteratur.