Høringssvar fra Norges Døveforbund

Dato: 15.12.2022

Svartype: Med merknad

Norges Døveforbund (NDF) ønsker å takke for muligheten til å komme med innspill. NDF er en organisasjon som arbeider nasjonalt for døve/hørselshemmede og tegnspråkbrukere. Våre målsetninger og verdier er blant annet å fremme og styrke statusen til norsk tegnspråk i Norge.

Våre innspill er som følger:

Manglende krav om universell utforming

Krav om daglige sendinger

Tegnspråklig nyhetsredaksjon

Direkteteksting på TV

Manglende krav om universell utforming for tilbydere med mindre enn fem prosent seerandel

NDF ser med bekymring på at det ikke stilles konkrete krav til de TV-kanalene som har en lavere seerandel enn fem prosent. Her må teksting være et minimumskrav, som med dagens teknologi er lett å implementere. Teksting er helt nødvendig for at døve og hørselshemmede skal få med seg innholdet. Ved å tekste i alle medieflater, så gagner det ikke bare for døve og hørselshemmede. Hele storsamfunnet drar nytte av det, og blir tilgjengelig uavhengig av funksjonsevne.

Når departementet begrunner å unnlate å innføre teksting som krav med hensyn til de økonomiske forholdene innebærer dette samtidig at døve og hørselshemmede medborgere blir underordnet de hørende. Økonomi blir med dette mer viktig enn at alle skal ha lik tilgang til alle arenaer i samfunnet. Mange borgere vil ikke få muligheten til å delta og videreutvikle demokratiet til tross for at departementet selv påpeker: «vektlegger departementet betydningen økt tilgjengelighet har for å øke inkludering i samfunnet, og betydningen dette har for å fremme en åpen og opplyst samtale, for alle.»

Videreføre kravet om daglige sendinger på norsk tegnspråk

Gjeldende forskrift til Kringkastingsloven § 2-5 bokstav g, forplikter NRK til å «daglig sende fjernsynsprogrammer på norsk tegnspråk». Dette kravet har ikke blitt med i § 2a-1 i forslaget til ny forskrift. Vi kan ikke se at departementet har diskutert denne endringa i høringsnotatet og regner derfor med at det har skjedd en forglemmelse. Dersom det ikke videreføres vil det bryte med språkloven § 7 som pålegger det offentlige å verne og fremme norsk tegnspråk. Det vil derfor ikke være i tråd med språklovens bestemmelser, og eller den øvrige språkpolitikken. Utfallet bidrar da til å svekke forholdene til norsk tegnspråk.

NRK bør etablere en tegnspråklig nyhetsredaksjon for å fremme språket

Dagens seertilbud på tegnspråk er begrenset. NRK sin nyhetssending på norsk tegnspråk sendes bare mandag til fredag og varer i kun fire minutter. Fokuset for denne er å oppsummere de viktigste nyhetene fra verden rundt, men dette er fra et hørende majoritetsperspektiv. Nyhetene burde suppleres med saker fra døves livssfære, altså tegnspråkrelevante saker. Slike nyhetssendinger har allerede kommet på plass for døve og hørselshemmede i resten av Skandinavia, nå er det på tide at Norge kommer etter.

Det er omtrent like mange som prater samisk, omtrent 20.000, som norsk tegnspråk. Videre er norsk tegnspråk blant de eldste og største av minoritetsspråkene (Vonen, 2020, s.15). Likevel er satsingen på samiske nyhetsmedier adskillig større til tross for at språkene er likestilt. NDF ønsker derfor at det blir opprettet en egen tegnspråkredaksjon etter mønster fra NRK Sápmi slik at også den tegnspråklige minoriteten får mulighet til å ytre seg og delta i samfunnet.

NDF støtter kravet om teksting av direktesendte fjernsynsprogrammer

NDF ser at stadig flere aktører implementerer teksting av direktesendte fjernsynsprogrammer. Sist ute var NRK som nå tekster alle direktesendte nettsendinger. Dagens teknologiutvikling gjør det stadig enklere å tekste sendinger og NDF støtter derfor kravet om teksting av direktesendte fjernsynsprogrammer. Et slik at et slik krav kan innføres uten at det vil hindre nyetableringer, utvikling eller evnen til å øke den programrelaterte produksjonen. Vi ønsker også at formuleringen «dersom det er teknisk og praktisk mulig» blir fjernet.

For øvrig er NDF begeistret over forslaget om at all informasjon som skal formidles fra myndighetene blir både tekstet og tegnspråktolket. Når dette ikke har skjedd under tidligere nasjonale hendelser som korona-pressekonferanser og Gjerdrum-skredet har dette ført til villrede i døvesamfunnet om hva som skjer. For mange døve er nyheter, og da tekstede og tegnspråktolket, en viktig nyhetskilde. Samtidig vil denne endringen etterleve den nye språklovens formål som blant annet er å verne og fremme tegnspråk.

Vi imøteser gjerne Kulturdepartementet for å kunne drøfte videre.