Høringer

Høring- Gjenopptakelseskommisjonens tilgang til taushetsbelagte opplysninger i folkeregisteret

Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring forslag om å gi Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker (Gjenopptakelseskommisjonen) tilgang til taushetsbelagte opplysninger i Folkeregisteret. Forslaget skal sikre Gjenopptakelseskommisjonen hjemmelsgrunnlag for å innhente opplysninger i Folkeregisteret uten hinder av lovbestemt taushetsplikt. Departementet foreslår at slik hjemmel inntas i lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven). Uten en slik hjemmel vil ikke kommisjonen kunne innhente opplysninger som kan være sentrale når den skal utrede og vurdere saker.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 17.10.2023