Forsiden

Høringssvar fra LO Rogaland

Dato: 14.02.2020

Høringsuttalelse
Utredning fra Grimstadutvalget:
Studieplasser i medisin i Norge - Behov, modeller og muligheter
LO Rogaland og NHO Rogaland vil gjerne benytte anledningen til å gi følgende høringsuttalelse til Grimstadutvalgets utredning:
LO Rogaland og NHO Rogaland vil i de konkrete innspillene som etterspørres slutte seg til de høringsinnspillene som Rogaland fylkeskommune har gitt, ref flertallsvedtak i møteprotokoll fra Rogaland fylkesutvalgs møte 28. januar 2020.
Dessuten ønsker vi å bemerke at hovedårsaken for høringsuttalelsen gjelder løsningen skissert i Grimstadutvalgets arbeid, hvor etablering av et medisinstudium i Stavanger beskrives som mulig løsning for å øke den norske kapasiteten i medisinutdanning. LO Rogaland og NHO Rogaland støtter Universitetet i Stavangers arbeid for å etablere et fullverdig medisinstudium med gradsrett, slik også tre av medlemmene i Grimstadutvalget mener man må kunne gi adgang til.
Det er en åpenbar fordel med geografisk nærhet mellom studieinstitusjon, campus og praksisfeltet – selv når målet er nasjonalt. Praksisfeltet for medisinstudiet er bredt. Rogaland har et universitetssykehus som både har kompetanse, erfaring og et ønske om å bidra i den kliniske delen av en medisinutdanning, samt kommuner som vil utgjøre solide bidrag som praksisarena. I Rogaland er det dessuten et betydelig antall næringsvirksomheter knyttet til medisinsk utdanning og simulering, som f.eks. Lærdal Medical, SAFER, maritim sektor samt olje- og gassbransjen. Dette oppfatter vi at vil være et godt supplement i geografisk nærhet, som vil bidra særlig relatert til teknologi, men dessuten fungere som en viktig drivkraft for at UiS skal lykkes med et eventuelt utvidet ansvar og fagområde.
Med dette ønsker vi lykke til i videre arbeid!

Eirin Sund

Regionleder LO Rogaland

Tone Grindland

Regiondirektør NHO Rogaland

Vedlegg