Forsiden

Høringssvar fra Gjøvik kommune

Dato: 13.02.2020

Gjøvik kommune ønsker å uttale seg i forbindelse med Grimstadutvalgets utredning. Vi er glad for at Kunnskapsdepartementet har tatt tak i denne sentrale utfordringen om vår framtidige medisinutdanning, som vil berøre både vår kommunale helsetjeneste og spesialisthelsetjenesten i årene som kommer.

Hovedanbefaling fra Gjøvik kommune:

1. Gjøvik kommune støtter i all hovedsak anbefalingene i Grimstadutvalget, særskilt anbefalingen om å øke antall studieplasser med 440 til totalt 1 076.
2. Gjøvik kommune ønsker at en økning i studenttallet bør komme desentraliserte studieløp til gode, også ved NTNU Gjøvik. Helseforetakenes grenser og samarbeidsavtaler mellom universitetene må ikke være til hinder for slike desentraliserte løsninger.
3. Medisinutdanning ved NTNU Gjøvik vil gi bedre samhandlingen mellom fag og sykehus

1.1 Støtte til økt antall studieplasser
Gjøvik kommune synes det er bra at vi på sikt kan øke kapasiteten innen egne studietilbud ved våre universitet som kan utdanne 80 prosent av de legene landet trenger. I forskriften om nasjonal retningslinje for medisinutdanning, som ble kunngjort 13. januar 2020, legges det opp til en 6-årig studiemodell med teoretisk kunnskap og klinisk undervisning/praksis som består av 360 studiepoeng og gir graden cand.med.

Gjøvik kommune vil understreke at det av hensyn til framtidige behov, også innenfor vår kommunale helsetjeneste, er avgjørende at den nasjonale kapasiteten innen medisinutdanningen blir økt. Fastlegesituasjonen mange steder er uholdbar.

Det er alvorlig når betydelige deler av befolkningen i en kommune ikke får oppfølging av den samme fastlegen over tid, men kastes fra vikar til vikar. Dette utgjør en fare for folkehelsa, øker dødeligheten og gir større kostnader for samfunnet og den enkelte.

1.2 Desentraliserte studieløp må ikke hindres av foretakenes grenser
Gjøvik kommune vil peke på at Grimstadutvalget har pekt på en skjevfordeling av praksisplassene mellom universitetene. Utviklingen innenfor dette området krever en mer fleksibel fordeling av praksisplasser.

Gjøvik kommune støtter utvalgets anbefaling om at bruk av praksissteder, basert på helseregionenes inndeling, bør praktiseres mer fleksibelt mellom universitetene enn i dag.

Gjøvik kommune mener de fire universitetene her til lands bør fortsette med sin medisinutdanning, noe som også forutsetter at NTNU vil bli tildelt flere studieplasser. Fra Gjøvik kommunes side vil vi imidlertid peke på at NTNU bør få lov til å sette i gang med en desentralisert medisinutdanning også ved NTNU Gjøvik, slik NTNU gjør ved sykehuset i Levanger og har planer om i Ålesund.

Dette kan ikke stanses bare fordi NTNUs hovedbase ligger innenfor Helse Midt-Norges område og at Gjøvik ligger innen Helse Sør-Øst. Med en desentralisert modell i Gjøvik vil legestudentene ha to år i Trondheim først, og deretter tilbringe resten av utdanningen ved NTNU i Gjøvik og ved Sykehuset Innlandet.

Gjøvik kommune forutsetter at dette kan løses i dialig med Universitetet i Oslo som også har vist interesse for dette. Fra vår side vil vi imidlertid peke på at HSØ har mange sykehus også sør for Oslo som kan være praksissteder for medisinstudentene.

1.3 Medisinutdanning ved NTNU Gjøvik vil gi bedre samhandling

NTNU Gjøvik tilbyr i dag utdanning innen flere helsefag, og det er en meget stor fordel at yrkesgruppene møtes på tvers av fagene.

Institutt for helsevitenskap i Gjøvik består av ca. 120 ansatte, faglig fordelt på fire enheter; Fagenhet for sykepleie, Fagenhet for helse, teknologi og samfunn, Senter for omsorgsforskning, øst og Senter for simulering og pasientsikkerhet.

Fagenheten for sykepleie tar hvert år inn 220 nye studenter på bachelor-utdanningen i sykepleie, hvorav 60 er deltidsstudenter. Ved fagenheten for helse, teknologi og samfunn er det bachelor-utdanning innen radiografi og ergoterapi samt masterutdanning innen folkehelse. Videre gis det videreutdanninger i anesteisykepleie, intensivsykepleie, operasjonssykepleie, palliativ omsorg, tverrfaglig veiledning, oppmerksomt nærvær og nasjonal paramedic.

Gjøvik kommune mener disse studietilbudene vil gi medisinstudentene en betydelig økt kunnskapsbase, der leger i samarbeid med disse fagretningene og tilbudene vil være klart i tråd med forskriften for medisinutdanning som ble kunngjort i januar.

Dette – sammen med vårt lokale akuttsykehus på Gjøvik som har Innlandets største medisinske sengepost, en kompetent intensivavdeling, stor føde- og barselavdeling, kirurgisk sengepost, seksjon for sykelig overvekt og ikke minst en stor aktivitet ved stråleterapienheten, gjør en desentralisert medisinutdanning ved NTNU Gjøvik både mulig og faglig interessant.