Forsiden

Høringssvar fra Norway Pumps & Pipes

Dato: 10.02.2020

Norway Pumps & Pipes er et initiativ med målsetting om å bidra til oppbygging av en helsenæring basert på overføring av teknologi og kompetanse mellom medisin/helse og andre fagdisipliner. Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetet i Stavanger, Stavanger universitetssjukehus, forskningsinstituttet NORCE og Greater Stavanger. En viktig utfordring for selskaper som ønsker å etablere seg innenfor helsenæringen i regionen er tilgang til fagkompetanse. Norway Pumps & Pipes er en arena som gir industri og næringsliv tilgang til fagkompetanse for å løse sine utfordringer. Hovedaktiviteten til prosjektet er å arrangere tverrsektorielle møteplasser hvor fagfolk kan presentere behov for nye løsninger og få tilgang til den kompetansen som er påkrevd for å kunne utvikle disse løsningene.

Norway Pumps & Pipes er helt enig i utvalgets hovedanbefaling som peker på og argumenterer godt for at vi bør utdanne langt flere av våre egne leger her i Norge. Vi påpeker videre noen elementer som vi mener bør være en viktig del av en fremtidig utdanning. Vi kjenner miljøene ved UiS og ved Stavanger Universitetssjukehus godt.

Med denne bakgrunn har vi særskilt interesse for utdanning av nye leger, som også skal være kompetente forskere og innovatører i fremtiden. Innovasjon er også nevnt i RETHOS-forskriften og vil sammen med forskning være viktig for utvikling av helsenæringer i fremtiden. Norway Pumps & Pipes mener fremtidens medisinutdanning må være fokusert på forskningsbasert teknologi og digitalisering, som kan understøtte pasientbehandlingen og bidra til nye løsninger i verktøykassen for helsetjenesten. Skal en få dette til bør fokuset komme tidlig og tydelig, og en nyskapende medisinutdanning er et utmerket startpunkt

Ved UiS er det over flere år bygget opp helserelaterte fag- og forskningsmiljø ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, blant annet innenfor biomedisinsk dataanalyse, medisinsk statistikk og biokjemi/molekylær biologi. Det helsevitenskapelige fakultet har helseteknologi, simulering og e-læring som satsingsområder og det pågår tverrfaglige samarbeidsprosjekt mellom disse to fakultetene.

Norway Pumps & Pipes mener at gradsrett bør følge medisinerutdanningen til Stavanger gjennom UiS. En medisinerutdanning i Stavanger som benytter kompetansen ved UiS på områdene nevnt ovenfor vil kunne bidra sterkt til videreutvikling av tverrfaglig kompetanse innenfor medisin og teknologi.