Forsiden

Høringssvar fra Studentsamskipnaden i Stavanger

Dato: 14.02.2020

HØRINGSSVAR FRA STUDENTSAMSKIPNADEN I STAVANGER

Områdeplanen for universitetsområdet som ble vedtatt i mars 2017 inneholder lokalisering for det nye Universitetssykehuset i Stavanger. I tillegg viser planen en videre utbygging av Universitetet i Stavanger, inklusiv områder til 4.000 nye studentboliger og nye bygg som skal inneholde utvidelse av helse- og velferdstilbudene til studentene i regionen. Disse planene blir nå detaljert og konkretisert i en ny campusutviklingsplan som forventes vedtatt av styret ved UiS i juni 2020.

Studenter ved UiS utgjør 86% av alle studenter tilknyttet SiS, og med unntak noen kafeer og studentboliger er hele SiS sitt velferdstilbud lokalisert på campus Ullandhaug. Sentralt står psykisk helsetilbud, regionens største fagbokhandel og SiS sportssenter som i alle målinger har hatt høyest tilfredshet blant studentidrettsentrene i landet.

UiS bruker SiS sportssenter med sine 5.000 medlemmer som base for kunnskapsformidling i alle kroppsøvingsrelaterte fag samt også noen estetiske fag for eksempel dans. Parmedicsutdannelsen ved UiS bruker årlig SiS sportssenter som testarena for kandidater. Forskningsprosjekter innen idrett er gjennomført med SiS sportssenter som lab, og senteret stiller seg til rådighet som testarena/lab i forbindelse med forskning innenfor medisin.

I umiddelbar nærhet til det nye sykehuset og aktuell plassering av UiS sitt helsefakultet har SiS sin seksavdelings studentbarnehage samt 32 familieboliger for studenter.

SiS er nå i gang med en restrukturering av studentboligporteføljen og er i den forbindelse i dialog med grunneiere med tanke på innløsing av tomter med et totalt potensial på ca 1.300 nye studentboliger. Tomtene ligger 300-500 meter fra det nye sykehuset og er avsatt til studentboliger i områdeplanen.

Konklusjon

SiS støtter opp om SUS og UiS sine ambisjoner om etablering av medisinutdanning i Stavanger. Velferdstilbudet for studenter på universitetsområdet er meget bra og vil bli ytterligere styrket med utvidelse av helsetilbudet for studenter og bygging av et betydelig antall nye studentboliger. Dette gjør at fremtidige velferdsbehovet for medisinstudenter og andre framtidige studenter vil bli godt ivaretatt.