Forsiden

Høringssvar fra NHO Rogaland

Dato: 14.02.2020

LO Rogaland og NHO Rogaland vil gjerne benytte anledningen til å gi følgende høringsuttalelse til Grimstadutvalgets utredning:

LO Rogaland og NHO Rogaland vil i de konkrete innspillene som etterspørres slutte seg til de høringsinnspillene som Rogaland fylkeskommune har gitt, ref flertallsvedtak i møteprotokoll fra Rogaland fylkesutvalgs møte 28. januar 2020.

Dessuten ønsker vi å bemerke at hovedårsaken for høringsuttalelsen gjelder løsningen skissert i Grimstadutvalgets arbeid, hvor etablering av et medisinstudium i Stavanger beskrives som mulig løsning for å øke den norske kapasiteten i medisinutdanning. LO Rogaland og NHO Rogaland støtter Universitetet i Stavangers arbeid for å etablere et fullverdig medisinstudium med gradsrett, slik også tre av medlemmene i Grimstadutvalget mener man må kunne gi adgang til.

Det er en åpenbar fordel med geografisk nærhet mellom studieinstitusjon, campus og praksisfeltet – selv når målet er nasjonalt. Praksisfeltet for medisinstudiet er bredt. Rogaland har et universitetssykehus som både har kompetanse, erfaring og et ønske om å bidra i den kliniske delen av en medisinutdanning, samt kommuner som vil utgjøre solide bidrag som praksisarena. I Rogaland er det dessuten et betydelig antall næringsvirksomheter knyttet til medisinsk utdanning og simulering, som f.eks. Lærdal Medical, SAFER, maritim sektor samt olje- og gassbransjen. Dette oppfatter vi at vil være et godt supplement i geografisk nærhet, som vil bidra særlig relatert til teknologi, men dessuten fungere som en viktig drivkraft for at UiS skal lykkes med et eventuelt utvidet ansvar og fagområde.

Vedlegg