Forsiden

Høringssvar fra Norwegian Smart Care Cluster

Dato: 13.02.2020

Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) viser til departementets høringsbrev av 14.11.19 og sender med dette våre innspill.

I 2019 ble Stortingsmelding nr. 18 – ‘Helsenæringen – sammen om verdiskaping og bedre tjenester’ vedtatt. Følgende områder er dratt frem som særdeles viktig for å realisere planen:

- å ha en sterkere kultur for dialog og kontakt mellom næringsliv, universitets- og høyskolesektoren og helse- og omsorgssektoren.

- gode rammebetingelser generelt og for forskning og utvikling spesielt.

- at helse- og omsorgstjenesten skal være en attraktiv samarbeidspartner for næringslivet.

- å legge til rette for økt kommersialisering av medisinsk og helsefaglig forskning og ideer fra helse- og omsorgssektoren.


NSCC er enig i utvalgets hovedanbefaling som peker på og argumenterer for at vi bør utdanne langt flere av våre egne leger her i Norge.

Med bakgrunn i klyngens arbeid med utfordringene i stortingsmelding ser vi at utdanning av nye leger – som vil være morgendagens forskere og innovatører for bedre helseløsninger, er en særdeles viktig gruppe å jobbe med. Innovasjon er også nevnt i RETHOS-forskriften og vil sammen med forskning være viktig for utvikling av norsk helsenæring.

NSCC mener vi trenger å tilføre fremtidens medisinutdanning mer fokus på forskningsbasert teknologi og digitalisering som kan understøtte pasientbehandlingen og bidra til nye løsninger for helsetjenesten. Kommersialisering av nye produkter/løsninger er svært viktig for å bygge en ny helseindustri. Skal en få dette til bør fokuset komme tidlig og tydelig, og en nyskapende medisinutdanning er et utmerket startpunkt. Viser til Dell Medical School i Austin som en rollemodell for dette.

Ved UiS er det over flere år bygget opp helserelaterte fag- og forskningsmiljø ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, blant annet innenfor biomedisinsk dataanalyse, medisinsk statistikk og biokjemi/molekylær biologi. Det helsevitenskapelige fakultet har helseteknologi, simulering og e-læring som satsingsområder, Handelshøyskolen har flere forskningsprosjekter innen ansvarlig innovasjon (RRI) med helse fokus og signalbehandling/IT står og sterkt. Det pågår mange tverrfaglige samarbeidsprosjekt mellom fakultetene.

Stavanger regionen har gjennom årtier utviklet et unikt offentlig privat samarbeid. Hvis modellen anbefalt av Grimstadutvalgets mindretall blir valgt, vil kommune/sykehus/næringslivet i regionen utvilsomt være høyt motivert for å videreutvikle samarbeidet og øke bidragene innen områder som forskning, utvikling og innovasjon.

Ved å legge et nytt medisiner studie til Universitetet i Stavanger mener vi at Norge vil få en (sårt tiltrengt) nyskaping som vil

  • · Fornye medisinutdanningen i Norge med vekt på studentaktiviserende læring
  • · Fornye medisinutdanningen i Norge med vekt på primærhelsetjenesten
  • · Fornye medisinutdanningen i Norge med vekt på teknologi

Dette vil igjen bidra positivt til utviklingen av norsk helseindustri gjennom stor lokal ringvirkning beskrevet i ‘Ringvirkningsanalyse av å etablere medisin utdanning i Stavanger regionen’ utarbeidet av Samfunnsøkonomisk Analyse på vegne av Greater Stavanger.

Det er et behov for å fornye og styrke medisinutdanningen i Norge. Norwegian Smart Care Cluster mener den beste og raskeste måten å oppnå dette på er å gjennomføre modellen foreslått av mindretallet i Grimstadutvalget, samt gi gradsrett til et nytt universitet i Norge – Universitetet i Stavanger.

Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) er en nasjonal ArenaPro klynge med hovedkontor i Stavanger og avdelinger i Agder og Bergen/Vestland. Klyngen har over 170 medlemmer fra hele landet, hvorav 130 av disse er bedrifter. www.smartcarecluster.no NSCC er knyttet til innovasjonsselskapet Validé (www.valide.no) som i tillegg til inkubator har tech transfer office TTO – kommersialisering fra helseforskning oppdraget i Rogaland. NSCCs visjon er: «Generating impact through Smart Care solutions» og klyngens formål er: Vi bygger norsk helseindustri gjennom å fremme bærekraftige løsninger som gir et bedre liv for brukerne samt kostnadseffektive og kvalitetssikrede leveranser av helse & omsorgstjenester