Forsiden

Høringssvar fra Sørlandet sykehus HF

Dato: 15.02.2020

Høringsuttalelse fra Sørlandet sykehus HF - Grimstad-utvalgets utredning

Studieplasser i medisin i Norge - Behov, modeller og muligheter

Sørlandet sykehus HF takker for invitasjonen til å kommentere rapporten og komme med innspill. På vegne av administrerende direktør oversendes høringsuttalelse fra Sørlandet sykehus HF.

Sørlandet sykehus HF støtter hovedgrepene i rapporten: Å øke antallet norske studenter, å beholde fire gradsgivende medisinutdanninger i Norge, og å redusere Lånekassens økonomiske støtte til utenlands studerende parallelt med opptrapping av studieplasser.


1. Utdanning av leger i Norge og i utlandet

1a) Hvilke fordeler er det ved at om lag 50 prosent av medisinstudentene utdannes i utlandet?

Det er en fordel ved at en høy andel av norske medisinstudenter utdannes i utlandet er at studentenes internasjonale erfaringer kan gi nye impulser tilbake til norsk helsevesen.


1b) Hvilke ulemper er det ved at om lag 50 prosent av medisinstudentene utdannes i utlandet?

En høy andel utenlandsstudenter gir lavere aktivitet ved norske utdanningsinstitusjoner og dårligere utnyttelse av lokalsykehus for klinisk praksis.


1c) Hvordan blir din organisasjon berørt hvis en større andel blir utdannet i Norge?

I Grimstad-utvalgets anbefaling beskrives en campus-modell rundt Sørlandet sykehus Kristiansand, kommunene rundt og Universitetet i Agder.

Det medisinske fakultetet ved UiO og Sørlandet sykehus HF har allerede inngått en samarbeidsavtale for å gjøre Sørlandet til et attraktivt studiested for medisinstudenter. Medisinstudenter fra UiO ville få deler av sin praksisopplæring ved Sørlandet sykehus, kombinert med styrket akademisk kompetanse og økt forskning ved sykehuset. Sykehuset har allerede legestudenter fra UiO, utplassert ved sykehuset i Arendal, med god erfaring. Denne ordningen er fra 2019 utvidet til å gjelde alle klinikkene ved foretaket.

Sørlandet sykehus HF består av består av 2 store akuttsykehus og 1 akuttsykehus som dekker over 90% av behovet spesialisthelsetjenester i regionen. Det er et tett samarbeidet mellom Sørlandet sykehus HF og kommunene i regionen. Sørlandet sykehus kan tilby praksisplasser der studentene kan erfare et godt samarbeid mellom primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste, og få praksis i sykehus og kommuner i godt samarbeid. Agder er pilotregion for Helsefellesskap, og det er gjennomført strukturert felles lederutvikling i regi av HOD og KS.

En campus-satsing på Sørlandet vil gi styrket helsefaglig miljø i Agder. Universitetet i Agder har nærliggende fagmiljøer som både kan bidra til og å dra nytte av medisinutdanningen (ernæringslære, medisinsk etikk, klinisk biokjemi). UiA og Sørlandet sykehus HF har allerede et godt forskningssamarbeid med UiA (e-helse, i4H, CAIR - Centre for Artificial Intelligence Research, simulering og helseøkonomi). UiAs teknologiske infrastruktur, tett på sykehus og kommuner gir gode vilkår for samarbeid.

Sørlandet sykehus har også høy dekningsgrad og omfang på forskning innen psykisk helse og rus.

SSHF har 32 ulike legespesialiteter. SSHF og kommunene på Agder planlegger nå å lage en avtale for LIS allmennmedisin slik at løpene blir mer forutsigbare og strukturerte.

Utdanning av en større andel leger i Norge er viktig for Sørlandet som landsdel. Sørlandet sykehus HF har tro på den såkalte «lakseeffekten» som innebærer at de som studerer her over flere år, har lettere for å bli værende etter endt studietid. Medisinstudenter til Sørlandet vil skape gode læringsarenaer og bidra til å sikre viktig kompetanse som helsetjenesten og innbyggere har behov for.


1d) Dersom din organisasjon har erfaring med nyutdannede leger fra utdanningsinstitusjoner både i utlandet og Norge, er det noen forskjeller i kompetanse mellom disse?

Sørlandet sykehus HFs erfaring tilsier stort sett at det er små forskjeller i kompetansen mellom gruppene.


1e) Hvis ja, hva består forskjellen i?

Sørlandet sykehus HF har erfart at det er noe større variasjon blant studenter fra utenlandske læresteder. Relativt mindre fokus på etikk og atferdsfag i ved utenlandske studiesteder kan gi utslag i en noe mer paternalistisk legeholdning i pasientkommunikasjon og mindre fokus på samvalg.


1f) Grimstadutvalget fremholder at en studiemodell der teoretisk kunnskap og klinisk undervisning/praksis er integrert gjennom hele studieløpet er i tråd med internasjonale anbefalinger om medisin- og helseutdanning. Hvor viktig vurderes dette å være for utdanningen av gode leger?

Sørlandet sykehus HF mener at klinisk erfaring tidlig i studieløpet er positivt da det gir større grad av større repetisjon gjennom studiet.


2. Studieplasser og gradsrettigheter

2a) Hva er synspunktene på en økning av studieplasser nasjonalt tilsvarende 80 prosent av nasjonalt behov?

Sørlandet sykehus HF støtter anbefalingen om økning av antall studieplasser nasjonalt, og kan ikke se noen grunn til at Norge ikke skal utnytte kapasiteten på samme måte som sammenlignbare land (eksempelvis Danmark og Sverige).


2b) Bør det åpnes for at flere enn dagens fire universiteter med gradsrettigheter i medisin kan tilby utdanningen? Bør dette i tilfelle skje gjennom en hel grad eller en fellesgrad?

Sørlandet sykehus HF mener at det her er nærliggende å sammenligne med Danmark, som har større befolkningsgrunnlag enn Norge og fire gradsgivende utdanningsinstitusjoner. Hvis det likevel skulle åpnes for et femte universitet må hovedanliggende være befolkningsgrunnlag og tilgang på praksisplasser. Det er ikke befolkningsgrunnlag for to utdanningsinstitusjoner i Helse Vest. Et nytt studiested studiesteder medfører økte marginalkostnader som følge av nødvendige investeringer.

SSHF mener det ikke er hensiktsmessig å åpne for at flere universiteter kan tilby medisinutdanning. I stedet bør man fokusere på utnytte eksisterende ressurser bedre ved å legge større deler av den kliniske utdanningen til desentraliserte campus.

3. Premisser for økt kapasitet i norske medisinutdanninger

3a) Grimstadutvalget har samlet inn innspill fra de medisinske lærestedene om mulig kapasitetsøkning i utdanningene. Vi ber de berørte UH-institusjonene, helseforetakene og kommunene gi en vurdering av økt ressursbehov og anslag på kostnader, utover studieplassfinansiering, ved å utvide kapasiteten i medisinutdanningen, blant annet når det gjelder behov for økt kapasitet til undervisning og forskning, studentveiledning, praksis og integrerte universitetsarealer i sykehus og eventuelle andre kostnader. Vi ber om en vurdering av dette behovet både med en økning i antall studieplasser som i forslaget fra Grimstadutvalget og med nedskalering til halvparten og en tredjedel av forslaget til økning i antall studieplasser.

Sørlandet sykehus HF har ikke detaljberegnet kostnadsøkningen knyttet til økningen i studieplasser ved foretaket som er foreslått av Grimstad-utvalget (30 studieplasser, ref. tabell 13).

Sørlandet sykehus HF viser til avtale mellom Stavanger universitetssykehus og Universitetet i Bergen, hvor SUS totalt får 6 hele lektorater/veiledere betalt fra UiB (30 stk 20%-stillinger) for å dekke behov (40 studenter 22 uker). Hvis SSHF skal ta et tilsvarende ansvar for UiO vil man kunne gjøre en tilsvarende beregning.

Ved Sørlandet sykehus HF vil det også være behov for investeringer i fasiliteter som auditorium, leseplasser, garderober, kollokvierom etc. Her vil det kunne være synergieffekter med utdanning ved UiA. Nytt akuttbygg ved Sørlandet sykehus Kristiansand er inne i HSØs økonomiske langtidsplan og dette kan sees i sammenheng og gi synergier.


3b) Hvis antallet utenlandsstudenter reduseres og etterspørselen etter hospitering, arbeidsutveksling, mv., dermed blir mindre, vil det kunne frigjøre praksisplasser for studenter fra norske utdanningsinstitusjoner?

Sørlandet sykehus mener at redusert hospitering for utenlandsstudenter i en begrenset grad vil kunne frigjøre kapasitet til praksis for studenter ved norske læresteder.


4. Modell med opptak av norske studenter fra utlandet

4a) Bør det etableres en modell med opptak av norske medisinstudenter som har tatt deler av medisinutdanningen i utlandet for fullføring av de siste tre årene i Stavanger? Hvorfor (ikke)?

Sørlandet sykehus HF stiller spørsmål ved gjennomførbarheten i å etablere et felles løp for de siste tre år for utenlandsstudenter, slik denne beskrives i rapporten, da ulike land har ulike studieløp de første årene.

Selv en midlertidig modell vil likevel kreve store investeringer knyttet til etablering av et medisinsk fakultet ved UiS, som vil resultere i høye marginalkostnader per ferdig utdannede lege.

Sørlandet sykehus HF støtter heller en langsiktig ordning for utdanning av leger i Norge, mer spesifikt den anbefalte modellen med en campus/satellitt på Sørlandet i samarbeid med UiO.


4b) Vil en slik 3+3-modell gi den ønskede legekompetansen, i tråd med behovene i norsk helsetjeneste, og i samsvar med moderne legeutdanning?

Forutsatt at preklinisk utdanning ved utenlands lærested er noenlunde standardisert vil en slik modell kunne gi samme resultat, men så lenge man har opptak av studenter fra 66 utenlandske studiesteder så vil dette være utfordrende i praksis.

5. Andre innspill til høringen

Kommentar til tabell 13 (side 69) – Kapasitet og mulige utvidelser ved dagens fire læresteder i medisin: Her står «Oslo-Sør» oppført med 30 studieplasser. Det bør spesifiseres hva som menes med denne kapasitet (per studieår, per kull, per modul).

Sørlandet sykehus HF gjennomførte i 2017-18 en omfattende kartlegging av hvordan SSHF kan styrkes som utdannings- og forskningsinstitusjon. Resultatene fra denne kartleggingen samsvarer godt med Grimstad-utvalgets anbefalinger.