Forsiden

Høringssvar fra Loppa kommune

Dato: 19.12.2022

Vedtak i Kommunestyret - 15.12.2022

Loppa kommune er positiv til grunnrenteskatten, som fører til at kommunene får overført mer av verdiskapingen som skjer i kommunen ved utnytelse av fellesskapets naturressurser. Vi mener at kommuner som stiller sine arealer til disposisjon må få hovedvekten av skatteinntektene som blir skapt. Samtidig mener vi at grunnrenteskatten må være grønn. For å i møtekomme næringens ønske om framtidsrettet utvikling bør det utvikles en modell for grunnrenteskatten som gir fordeler for anlegg som oppfyller visse miljøkrav og gjenbrukskrav. Disse kravene må inkludere; lav dødelighet, gjenbruk av slam, null lus, null rømming og null ressurser på avveie. Grunnrenteskatten bør også inkludere torsk og landbaserte anlegg. Videre bør størrelsen på grunnrentesatsen vurderes, hvorvidt en gradvis innføring er hensiktsmessig og eventuelle andre vesentlige faktorer bør vurderes som eksempelvis produksjonsavgift. Innretninga av ordningen må gjennomgås nøye og det må være gode prosesser sammen med næringen, leverandørindustri og andreberørte aktører som kommunene.

Vedtatt 9 mot 3 stemmer (H), kommunedirektørens forslag falt.