Forsiden

Høringssvar fra Viken fylkeskommune

Dato: 20.12.2022

Fylkesrådet i Viken fylkeskommune har fattet følgende vedtak om høringsuttalelse den 16. desember 2022:

Regjeringens forslag berører viktige prinsipper om hvordan vi forvalter fellesskapets verdier. Grunnrenteskatt og naturressursskatt handler i hovedsak om at fellesskapet stiller sine naturressurser til disposisjon for et selskap som får store overskudd som følge av dette.

Regjeringens forslag om å innføre grunnrenteskatt på havbruk sammenfaller med fylkesrådet i Viken sin samarbeidsplattform med det prinsipielle syn at naturressursene er vårt felleseie. Selskaper som gis tillatelse til å utnytte naturressursene og som får store overskudd som følge av avkastningen fra naturressursene, bør betale deler av overskuddet tilbake til fellesskapet. Dette vil være viktig for det norske samfunnet med tanke på næringsutvikling og skatteinntekter i fremtiden.

Belastningen av å ha et havbruk i sine hav-, sjø- og kystområder har både plassmessige konsekvenser og betydelige miljøkonsekvenser for havbunnen, vannkvaliteten og for de nære fiskearter og fiskeområder ellers. Det kan være at systemet for grunnrenteskatten bør inneha en belønningsandel eller incentiv for å forurense nærområdene mindre der de ligger.

Viken fylkeskommune slutter seg derfor til regjeringens forslag på prinsipielt grunnlag.