Forsiden

Høringssvar fra Sjømat Norge

Dato: 02.01.2023

Sjømat Norge vil advare mot regjeringens foreslåtte grunnrentemodell på havbruk. Både prosessen, forslaget og innføringstidspunkt har vært, og er, skadelig for havbruks- og leverandørnæringens utvikling i Norge. Det samlede skattetrykket på næringen og forslagets innretning vil få negative ringvirkninger for investeringer og verdiskaping fordi det innebærer en massiv inndragning av private risikokapital som er avgjørende for vekst-, investerings- og innovasjonskraft som i sin tur bidrar til livskraftige lokalsamfunn, flere jobber og nye næringer.

Havbruksnæringen har foreslått en tidsavgrenset overgangsordning for å få en god prosess omkring merbeskatningen av næringen, slik at det ikke innføres en ny skatt med tilbakevirkende kraft samt at det kan sikres en bred politisk forankring på Stortinget, i likhet med alle store skattereformer i Norge.

Sjømat Norge tilrår oppsummert følgende oppfølging av regjeringens forslag:

1. INNFØRINGEN AV NYTT SKATTEREGIME UTSETTES: Det må brukes mer tid på å konsekvensutrede, behandle og vedta en framtidig, forutsigbar skattemodell for havbruksnæringen. Sjømat Norge mener skatten må utformes før den kan vedtas av Stortinget, og at den må vedtas av Stortinget før den kan innføres.

2. DET INNFØRES EN TIDSAVGRENSET OVERGANGSORDNING SOM SIKRER FELLESSKAPET DE SAMME INNTEKTENE som i regjeringens forslag. Dette i en overgangsperiode inntil ny merskatt innføres 1. januar 2024.

3. ALTERNATIVE MODELLER UTREDES, BL.A. EN NORSK, REGIONALISERT VARIANT AV FÆRØYSK MODELL FOR INNHENTING AV GRUNNRENTEN: Dette er en etablert modell som fungerer på Færøyene og Island, og som kan tilpasses norske forhold. Modellen baserer seg på overskudd ved at det er en trinnvis produksjonsavgift som tar hensyn til differansen mellom pris og produksjonskostnader. Avgiften øker med økende lønnsomhet. Den må regionaliseres slik at det tas hensyn til ulike kostnadsnivåer langs kysten. Bunnfradrag kan lett etableres, og skatten er ubyråkratisk for både selskap og myndigheter.

Med hilsen
Sjømat Norge

Geir Ove Ystmark, adm. dir.

Vedlegg