Høringssvar fra Norges museumsforbund

Dato: 06.02.2020

Innspill fra Norges museumsforbund - Høring av rapport om særfinansiering av utsatte humaniorafag

Positivt med sikring av samisk språk

Norges museumsforbund vil med dette kort kommentere rapporten om særfinansiering av små humaniorafag. Det er bra at man foreslår en særfinansieringsordning for fag som er utsatt og truet av nedleggelse, noe som vil kunne bidra til å sikre at mindre kjernefag for ABM-sektoren vil kunne opprettholdes og bidra til videre kompetansebygging. Museumsforbundet mener at det er positivt at utredningen rettet oppmerksomhet mot samisk språk. Det er bra at utvalget gir anbefalinger som vil bidra til å sikre disse fremover utenfor en særfinansieringsordning, dersom det skulle bli behov for det, fordi de er beskyttet av internasjonale konvensjoner. Vi vil imidlertid be om at man presiserer om dette inkluderer alle samiske språk, som for eksempel nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk og be om at man også innlemmer kvensk, romani og romanes.

Museumsforbundet er opptatt av at Norge skal kunne følge forpliktelsen i UNESCO-konvensjonen om vern av den immaterielle kulturarven. Derfor trenger Norge økt kunnskap om norsk språk, særlig stedsnavn. Utvalget har ikke forstått forskjellen på leksikografi og navnegransking når de skriver at Universitetet i Bergens språksamlingsmiljø kan sikre navnekompetansen. Det er viktig at spesialisert kunnskap, som stedsnavn og terminologi, kan få støtte selv om nordisk i seg selv er et stort fag.

Museene kan ikke erstatte fag i utdanningssystemene

Museumsforbundet ønsker imidlertid å kommentere utredningens avgrensing på s. 7 knyttet til ekspertområder i forhold til at man gjennom denne synes å utelate blant annet museumsrelevante fag: «Også fordi det er kunnskapsintensive institusjoner som har egen finansiering for å dekke forskning og formidling på sine felt, eksempelvis ABM-sektoren (arkiv, bibliotek og museer utenom universitetsmuseene).» Museumsforbundet er usikker på om utvalget med denne formuleringen tenker på museenes, og resten av ABM-sektorens, driftstilskudd som finansieringskilde. Vi vil understreke at det ikke er slik at museene har egen finansiering til å dekke forskning og formidling på sine spesialområder som kan sikre dette på det nivået som trengs for fagutvikling og undervisning fremover. Museenes engasjement i enkelte kurs kan ikke erstatte små spesialiserte fag i utdanningssystemene.

Museumsforbundet vil understreke at situasjonen for flere mindre fag som er viktig for bevaring, sikring og forståelsen for vår kultur, og den demokratiske dannelsestradisjon som utvalget legger til grunn, kan stå i fare dersom dette er fag som man skal finansiere innen sektoren. Dette kan for eksempel gjelde bygningsvern og tradisjonell båtbygging, men også andre fag innen kulturminnevern og museologi, som er representert få steder. Flere slike fag er bare på bachelornivå, og Museumsforbudet mener at utvalgets avgrensning til at det bare skal gjelde masternivå er uheldig.