Høringssvar fra Norges arktiske universitet-UiT, Institutt for språk og kultur

Dato: 27.01.2020

Høringsuttalelse til rapporten "Særfinansiering av utsatte humaniorafag"

fra faggruppen i kvensk og finsk ved UiT Norges arktiske universitet

Rapporten har som mandat "å utrede en mulig særfinansiering for å opprettholde utsatte humaniorafag". Videre står det at "gruppen har definert utsatte fag som et fag som er tenkt lagt ned ved en institusjon som tilbyr dette som siste gjenværende fag nasjonalt".

Selv om bachelor- og masterprogram i kvensk og finsk på UiT skal enligt fakultetsledelsen og Kunnskapsdepartementet ikke være truet for nedlegging, ønsker vi å påpeke feil i rapporten angående status for kvensk og finsk.

Samisk er helt korrekt definiert som et av landets offisielle språk og minoritetsspråk, som står i en egen stilling som urbefolkningsspråk i Norge. Det kommer derimot ikke frem i rapporten, at kvensk og finsk har en særstilling som nasjonalt minoritetsspråk i Norge. Kvener og norskfinner er en nasjonal minoritet siden 1999, da Norge ratifiserte Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter. Siden 2005 har kvensk vært nasjonalt minoritetsspråk etter at Norge ratifiserte den europeiske pakten for regionale språk eller minoritetsspråk. Konvensjonene forplikter Norge til å opprettholde studier og forskning i kvensk og finsk på universitetsnivå, et faktum som UiT har vært ansvarlig for på lenge.

Status som nasjonal minoritet medfører også flere andre samfunnsoppgaver, f.eks opplæring i kvensk og finsk på skole (opplæringsloven), ivaretagelse av kvenske stedsnavn (lov om stadnamn) og produksjon av forskning om kvenske forhold. På samme måte som med samisk har Norge folkerettslige forpliktelser overfor den kvenske og norskfinske minoriteten. Rapporten foreslår at "i motsetning til andre språk forutsetter ekspertgruppen at departementet finner en særskilt løsning for samisk hvis faget skulle bli nedleggingstruet". Denne anbefalingen bør også gjelde kvensk og finsk.

Tromsø den 10. desember 2019

på vegne av faggruppen for kvensk og finsk

UiT Norges arktiske universitet

med vennlig hilsen

Daniel Karvonen, førsteamanuensis i finsk språk

Leena Niiranen, professor i finsk språkvitenskap

Anitta Viinikka-Kallinen, førsteamanuensis i kvensk og finsk kultur og litteratur

Lenker til konvensjonene som er nevnt i teksten

https://lovdata.no/dokument/TRAKTAT/traktat/1992-11-05-1?q=minoritetsspråk

https://www.regjeringen.no/no/tema/urfolk-og-minoriteter/nasjonale-minoriteter/midtspalte/europaradets-rammekonvensjon/europaradets-rammekonvensjon/id2362518/