Høringssvar fra Yara International ASA

Dato: 28.02.2022

Høringsinnspill fra Yara vedr. forslag til avkarboniseringspakken for gassmarkedet

Yara viser til Olje- og energidepartementets (OED) høring vedr. europakommisjonens forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om felles regler for det indre gassmarkedet nr. 803/2021 og forslag til europaparlaments- og rådsforordning om betingelser for adgang til gasstransmisjonsnett nr. 804/2021. OED ber om synspunkter på forslagene som grunnlag for å utvikle en posisjon i den videre EØS-prosessen.

Yara mener EUs grønne giv og EUs nye klimarammeverk, Fit-for-55, er en viktig milepæl for å klare omstillingen til et klimanøytralt samfunn i vekst. Yara har allerede redusert sine direkte og indirekte utslipp med 45 prosent sammenlignet med 2005. Nye prosjekter, som skal redusere utslippene ytterligere med 30 prosent sammenlignet med 2019, vil utgjøre Yaras bidrag til å nå Norges og EUs klimamål for 2030. Yara er den ledende gjødselprodusenten i Europa, og dermed også en av de største hydrogenprodusentene. Bl.a. vil Yaras investering i et PEM-elektrolyseanlegg for produksjon av grønn hydrogen ved mineralgjødselfabrikken på Herøya være et av initiativene som bidrar til å avkarbonisere ammoniakkproduksjonen.

Gjennom ammoniakkproduksjonen står gjødselindustrien for 31 prosent av all hydrogen produsert i Europa. Per i dag er brorparten av ammoniakkproduksjonen basert på dampreformering av naturgass. I fremtiden vil både blått og grønt hydrogen kunne bidra til å avkarbonisere amoniakkproduksjonen, enten produsert “on-site” eller via direkte bruk av hydrogen som innsatsfaktor/råvare.

I forbindelse med departementets videre arbeid med avkarboniseringspakken opp mot Kommisjonen og andre europeiske aktører, ønsker Yara å fremheve følgende:

  • Yara ser behovet for en avkarboniseringspakke for gassmarkedet, imøteser Kommisjonens initiativ og støtter pakkens overordnede mål og tilnærming. Reguleringen på gassiden, basert på sunne liberale prinsipper, har tjent det Europeiske gassmarkedet vel og er i så måte en god mal også for utviklingen av et dedikert hydrogenmarked.
  • Det overordnede målet med avkarboniseringsbakken bør og må være avkarbonisering av gassmarkedet så raskt og så kostnadseffektivt som mulig.

Blanding av hydrogen i naturgasstrømmen er fra kommisjonens side presentert som et første steg og en måte å kick-starte avkarboniseringen av gassmarkedene. Yara forstår kommisjonens intensjon, men mener det er viktig å påpeke at hydrogenblanding i en industriell setting er en suboptimal løsning som fører til ineffektivitet både fra et energi- og et kostnadsperspektiv. Så også for ammoniakkproduksjon som er den mest energiintensive delen av gjødselproduksjon. Når naturgass iblandet hydrogen brukes i ammoniakkproduksjon, går energi tapt sammenlignet med bruk av rene gasstrømmer - naturgass eller hydrogen. For lik mengde produsert sluttprodukt kan forbruket av gassmiks måtte økes (avhengig av blandingsgrad og teknologi) med de konsekvenser det har på endelig CO2-avtrykk fra amoniakkproduksjonen. Dette er ikke formålstjenlig - hverken for avkarboniseringsprosessen eller involverte aktører.

Å få på plass et dedikert, uavhengig og velfungerende hydrogenmarked er vesentlig for å støtte opp om avkarboniseringen av gjødselindustrien på mest mulig energi- og kostnadseffektiv måte. Dette må være det klare og endelige målet.

  • Utover de uønskede effektene på energibruk og effektiv avkarbonisering, er det en rekke tekniske utfordringer knyttet til slik blanding av hydrogen i gasstrømmen, både hva angår eksisterende infrastruktur og produksjonsfasiliteter. Hydrogenblanding har konsekvenser for alle ledd av ammoniakkproduksjonen (front, prosess og installasjoner) og disse øker i takt med mengden hydrogen i gassmiksen. For høyere blandingsgrader vil betydelige investeringer være nødvendig. Dersom det er nødvendig i en tidsbegrenset overgangsperiode, kan Yara rent teknisk leve med nivåer opp til 5% slik det er foreslått. Dette imidlertid med en betydelig tilknyttet operasjonell kostnad. Det er videre vesentlig at man har det endelige målet – et dedikert hydrogenmarked - klart for øye, og at blandingsgraden ikke økes over tid.

Med vennlig hilsen

Yara International ASA

Yngvild Tormodsgard

Energy Sourcing Manager