Høringssvar fra Statkraft AS

Dato: 28.02.2022

Vedlagt er Statkrafts høringssvar med vedlegg til hydrogen og avkarboniseringspakken for gassmarkedet. Nedenfor er også svaret som ren tekst:

Statkrafts høringsinnspill til hydrogen- og avkarboniseringspakken for gassmarkedet

Statkraft viser til Olje- og energidepartementets høringsbrev hvor dere ber om synspunkter på Europakommisjonens forslag til revisjon av europaparlaments- og rådsdirektiv om felles regler for det indre gassmarkedet nr. 803/2021[1] og europaparlaments- og rådsforordning om betingelser for adgang til gasstransmisjonsnett nr. 804/2021[2].

Europa er i gang med en omfattende industrisatsing for å øke konkurranseevnen, samtidig som de arbeider for å nå målsettingen om klimanøytralitet i 2050. Dette reflekteres i den omfattende Fit for 55-strategien, som kombinerer gode markedsløsninger med strategisk industrisatsing og større vekt på rettferdig omfordeling.

Hydrogen som energibærer vil være en forutsetning for at Norge og Europa skal nå klimamålene. Man kan oppnå betydelige utslippsreduksjoner gjennom å erstatte fossil med fornybar kraftproduksjon og elektrifisering av industri, bygg og transport. Dette vil imidlertid ikke være tilstrekkelig. Hydrogen er godt egnet innen tungtransport, som varmekilde og som reduksjonsmiddel i industrielle prosesser. I kjemisk industri kan hydrogen benyttes for å redusere utslippene i produksjon av ammoniakk og metanol.

Markedspotensialet for hydrogen hos Norges viktigste handelspartnere er betydelig. For Norge er det betydelige industrielle muligheter knyttet til utviklingen av hydrogen basert på fornybar kraftproduksjon, såkalt «grønt hydrogen». Ekspertisen innen fornybar kraftproduksjon og industrielle prosesser gir Norge fortrinn som kan utvikles videre slik at nye verdikjeder kan etableres.

Statkraft støtter Europakommisjonens mål om å skape et konkurransedyktig, bærekraftig marked for fornybare og lavkarbone gasser, inkludert hydrogen. Det er viktig at departementet tar hensyn til disse forslagene i sin utvikling av energipolitikken fremover. Til tross for at Norge i dag ikke har nettverk for transport av hydrogen, eller betydelige nettverk for innenlandsk gasstransport, legger regelverket viktige rammer for utviklingen av verdikjedene innen fornybart hydrogen. Etter at regelverket er trådt i kraft i EU, ber vi om at departementet sørger for en sømløs innlemmelse i EØS-avtalen og rask nasjonal gjennomføring. Det vil bidra til forutsigbarhet for aktører som ønsker å delta i et fremtidig hydrogenmarked, og slik legge til rette for overgangen til et fornybart energimarked og klimanøytralitet.

Statkraft har vedlagt et mer utfyllende høringssvar på engelsk. Våre viktigste innspill er:

  1. Behov for konsekvent bruk av definisjoner

Av hensyn til harmonisering på tvers av EU-lovgivning og forutsigbarhet for markedsaktørene, er det viktig at anvendelsen av definisjoner er formålstjenelig og konsekvent. Særlig er dette et viktig verktøy for å fremme utviklingen av et velfungerende og konkurransedyktig hydrogenmarked.

  1. Sertifiseringsordningen etter artikkel 8 i revidert gassmarkedsdirektiv bør endres

Sertifisering brukes for å dokumentere at medlemsland når sine klimamål, at produsenters utslipp oppfyller myndighetenes krav og at fornybarandelen i varer og tjenester møter kundenes ønsker. Det er ikke nødvendigvis hensiktsmessig med like dokumentasjonskrav for disse tre formålene, og hvilke sertifiseringskrav som gjelder hvilket formål bør spesifiseres tydelig i artikkel 8. Videre bør det ikke stilles addisjonalitetskrav ved sertifisering av gasser av ikke-biolgisk opprinnelse.

  1. Selskapsmessig og funksjonelt skille fremmer konkurranse

Det er viktig å ha krav til selskapsmessig og funksjonelt skille som sikrer et konkurransedyktig marked for lagring av gass og hydrogen som fritt kan utnyttes som fleksibilitetsressurs i strømnettet.

  1. Ikke-diskriminerende markedsadgang er nødvendig for utviklingen av hydrogenmarkedet

En likeverdig markedsadgang for gass- og hydrogenaktører er viktig for utviklingen av et fornybart gass- og hydrogenmarked. Statkraft mener et ikke-diskriminerende, tariffbasert system for markedsadgang også må være et krav for hydrogen tidligere enn 1. januar 2031.

  1. Blanding

Ved eventuell innblanding av hydrogen i gassystemet er det viktig at hydrogen som blandes inn er produsert fra fornybare kilder og at en unngår innlåsing eller insentiver til utbygging av ny fossil kapasitet og infrastruktur.

Med vennlig hilsen

for Statkraft AS

Julie Wedege

SVP Corporate Politics & Ownership

[1] Heretter forkortet revidert gassmarkedsdirektiv.

[2] Heretter forkortet revidert gasstransmisjonsforordning.

Vedlegg