Høringssvar fra NHO

Dato: 25.06.2021

NHO deler regjeringens bekymring over antall unge som står utenfor arbeidsmarkedet. Pandemien har også rammet sysselsetting blant unge særlig hardt. I likhet med Sysselsettingsutvalget, som vurderte et jobbskattefradrag i 2019, mener vi at et jobbskattefradrag ikke i tilstrekkelig grad vil øke sysselsettingen, og ikke kan forsvare det betydelige provenytapet en slik ordning vil innebære. Regjeringen foreslår riktignok at fradraget kun skal gis til unge under 30 år. Provenytapet ved den skisserte løsningen er likevel 1,5 mrd. kroner. Mange unge har sammensatte utfordringer og har behov for tett oppfølging for å komme i arbeid eller utdanning. Sysselsettingsutvalget har foreslått en rekke tiltak som vi anbefaler regjeringen å følge opp.

NHO kan se behovet for et håndtak for å redusere skatten på arbeidsinntekter, uten å samtidig redusere skatten på trygdeytelser. Men vi stiller spørsmål ved at dette gjøres på en måte som øker marginalskatten for mange av de som er i jobb. Regjeringen har satt ned et utvalg som blant annet skal vurdere lavere skatt på arbeidsinntekt. NHO mener at man bør avvente utvalgets anbefalinger for hvordan dette best kan gjøres.

Virkningene av et jobbskattefradrag vil avhenge av hvordan det er utformet. Vi mener at det er særlig uheldig at jobbskattefradraget skal trappes ned mot arbeidsinntekt over et visst nivå. Dette vil gi økt marginalskatt for en stor gruppe unge arbeidstakere, i skissen de med inntekt mellom 300 000 kroner og 525 000 kroner. Vi forstår at det vil være betydelig mer provenykrevende med et fradrag uten slik nedtrapping, men da bør heller det maksimale fradragsnivået justeres ned, selv om fradraget i så fall vil ha mindre effekt på arbeidsdeltakelsen blant trygdede. Disse avveiningene illustrerer at det er krevende å utforme et slikt fradrag som både tar hensyn til arbeidsinsentivene til de som er utenfor arbeidsmarkedet, og til de som er i jobb, uten at det samtidig blir svært kostbart.