Høringssvar fra Revisorforeningen

Dato: 29.06.2021

Finansdepartementet foreslår i høringen å innføre et særskilt jobbfradrag for unge. Målet er at fradraget skal styrke arbeidsinsentivene til unge.

Utenforskap og manglende sysselsetting blant unge er et sammensatt problem som må møtes med flere ulike virkemidler. Ordninger som styrker arbeidsinsentivene for ungdom kan bare være et av mange tiltak. På skattesiden kunne en også vurdert f.eks. redusert arbeidsgiveravgift på lønn til ungdom for å styrke tilbudet av jobber til ungdom.

Vi mener forslaget i høringen er et godt tiltak for å styrke arbeidsinsentivene. Det er målrettet mot ungdom og mot den inntektsgruppen der et slikt fradrag må antas å ha størst effekt. Dette medfører at statens provenytap er begrenset samtidig som skatteletten er merkbar for de den vil gjelde. Samtidig er regelen enkel å administrere og fradraget kan gis automatisk.

Revisorforeningen støtter derfor forslaget i høringen.