Høringssvar fra Skattebetalerforeningen

Dato: 28.07.2021

Høringssvar - jobbfradrag for unge

Det vises til departementets høringsnotat av 16. juni 2021, hvor det foreslås å innføre et jobbfradrag for unge arbeidstakere. Forslaget innebærer at det innføres et nytt fradrag i arbeidsinntekt for personer under 30 år. Målet er at fradraget skal styrke arbeidsinsentivene til unge.

Skattebetalerforeningen mener at skattereglene og -nivået bør være innrettet slik at det lønner seg å jobbe, blant annet fordi høy sysselsetting er avgjørende for å ta vare på en god velferdsstat. Det er derfor bekymringsfullt at andelen sysselsatte blant de yngre har falt de siste årene.

Slik vi ser det er lav sysselsetting blant unge et sammensatt problem, og det er nødvendig med mange ulike tiltak og virkemidler for å bedre situasjonen. Ved den nærmere vurderingen av virkemidler har vi en pragmatisk innstilling og tilnærming - "en må gjøre det som virker".

Om departementets forslag til jobbfradrag "virker", må sies å være svært usikkert. Så langt vi kan se synes forslaget om jobbfradrag å være forholdsvis svakt utredet. Slik forslaget foreligger vil for eksempel marginalskatten for mange arbeidstakere øke. Når virkningene av forslaget er usikre, og forslaget medfører et forholdsvis stort provenytap, bør forslaget etter vår oppfatning utredes grundigere. Skattebetalerforeningen mener derfor at skatteutvalget som regjeringen oppnevnte i juni bør se nærmere på forslaget og vurdere det i en helhetlig sammenheng.

Med vennlig hilsen

Rolf Lothe

fagsjef