Forsiden

Høringssvar fra Interesseorganisasjonen Nei til tredje rullebane

Dato: 14.09.2021

Interesseorganisasjonen «Nei til tredje rullebane» (N3R) sender herved sitt innspill til luftfartsstrategi.

Interesseorganisasjonen består av engasjerte og interesserte naboer av Oslo lufthavn (OSL) som følger med på igangsatt av prosess rundt en eventuell tredje rullebane på OSL.

Interesseorganisasjonen støtter utvalgets anbefalinger for å stimulere til et mer velfungerende innenriksmarked. Vi vil understreke at prognosene det henvises til rundt utviklingen av flytrafikken er skrevet før Covid-19 pandemien. Det er derfor betydelig usikkerhet rundt prognosetallene.

Interesseorganisasjonen skal ikke hevde at noe er feil med den pågående prosessen, men vi stiller noen spørsmål som vi tror vil være nyttige å ta opp i arbeidet med luftfartsstrategi. Følgende spørsmål ønskes tatt opp - alle rettet mot en eventuell tredje rullebane på OSL:

  • Er den politiske involveringen/kontrollen forholdsmessig, sett opp mot størrelsen på investeringen og størrelsen på miljøkostnader (støy, skoler, oppvekstmiljøer, lokalsamfunn, jordbruk, landskapsvernområder)?
  • Bør ikke arbeidet med en tredje rullebane gjennomføres som en konseptvalgutredning (KVU), slik at arbeidet kan legge vekt på perspektiver utover Avinors egne perspektiver?
  • Er samfunnskostnader knyttet til forslumming og stagnasjon, som en direkte konsekvens av båndlegging av arealer til eventuell tredje rullebane for berørte naboområder av OSL tatt med i betraktning?
  • Er OSLs ansvar ift. klima tatt på tilstrekkelig alvor når behovet for en tredje rullebane beregnes, sett opp mot Parisavtalen og sjette hovedrapport fra FNs klimapanel (9.8.2021)?
  • Hvis Avinors inntekter fra Tax-free fjernes, og billettprisen (gjennom økte avgifter) økes for å kompensere for dette: Hvordan vil dette påvirke behovet for en tredje rullebane?
  • Det er rushtidstrafikk på OSL, ikke ulikt det vi har på innfartsårene rundt våre største byer. Denne rushtidstrafikken er en pådriver på behovet for en tredje rullebane. Er det tenkelig med politisk involvering her i form av rushtidsavgifter (jfr bompenger rundt Oslo)?
  • Er sumvirkningen av en eventuell tredje rullebane for Ullensakers befolkning, i tillegg til allerede tung infrastruktur slik som E6, Gardermobanen, Hovedbanen og E16 (eksisterende og ny) tatt i betraktning?
  • Er transport av laks via OSL med som en del av behovet? Er det riktig å transportere laksen via OSL? Kunne direkte transport fra en lufthavn i nærheten av lakseproduksjonen være et alternativ?
  • Behovet for en tredje rullebane er basert på Avinors målsettinger om vekst. Er den politiske styringen av mengden flytrafikk i Norge tilstrekkelig når vi samtidig vet hvilke store klima og miljøkonsekvenser luftfarten har? Jfr. Aftenposten den 5.7.2018:o «Samfunnsoppdraget legger opp til vekst i flytrafikken som kan være i strid med nasjonale klimamål og internasjonale forpliktelser på klimaområdet», skriver styret.
  • Er effekten av mindre jobbreising både under, men også etter Covid-epidemien, tatt med ifm behovet? · Er mulighetene for å avlaste dagens flytrafikk med tog, vurdert? Skagerakbanen har f.eks. som mål å ta passasjer mellom Oslo og Göteborg på en time.

Med hilsen

Interesseorganisasjonen Nei til tredje rullebane

Bjørn Berg
Leder

Tone Elstad
Nestleder