Forsiden

Høringssvar fra Urban Sky

Dato: 15.09.2021

Kjeller kan bli Norges første innovasjonsflyplass

Allmennflyplasser er viktige konkurranse­fortrinn i en regional­ og interregional utvikling av Skandinavia­ og resten av Europa­. En rapport fra NASA utgitt i 2021 hevder at Regional Air Mobility (RAM) «fundamentalt vil endre hvordan vi reiser» ved å bringe økt komfort, større fleksibilitet og sikkerhet ved flyreiser. NASA vektlegger spesielt verdien av lokale allmennflyplasser.

Avinor og europeisk luftfart har som mål at luftfarten skal elektrifiseres i årene fram mot 2050. Fossilfri og mer bærekraftig luftfart vil utgjøre en viktig del av klimaløsningen.

Allmennflyplasser kan få en viktigere rolle i framtiden

NASA går inn for investering i RAM-teknologi som en komplementær og akselerator for Advanced Air Mobility (AAM) og andre initiativer som vil transformere luftrommet og spår at dagens allmennflyplasser får en stadig viktigere rolle etterhvert som luftfarten elektrifiseres. (Se rapporten: https://sacd.larc.nasa.gov/ram/)

Dagens­ nedleggings­truede flyplasser­ på Kjeller­ og Hamar utgjøre­ en verdifull infra­struktur for enklere, bedre og mer fleksibel samferdsel innenlands og utenlands. Nye flytilbud og flyruter åpner store muligheter for næringslivet og vil kunne knytte landene i Norden stadig tettere sammen. Lokale flyplasser er konkurransefortrinn for næringslivet.

Regjeringen bør framlegge en handlingsplan og utrede hvordan Avinor i samarbeid med fylker og kommuner kan overta og videreutvikle allmennflyplassene på Kjeller og Hamar. En virkemiddelpakke og finansiering bør være på plass i god tid før Forsvaret eventuelt trekker seg ut fra Kjeller flyplass, som ifølge Forsvarets LTP er foreslått i 2023–2025.

Avinor har i sommer fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å se nærmere på allmennflysituasjonen nær Oslo. Prosjektet har en tidsfrist 1. mars 2022. Arbeidet kan utvides og med fordel inkludere næringsliv, forskningsmiljøer, innovasjonsmiljøer, utdanningsmiljøer, kulturliv, reiseliv, turistnæringen og aktører som representerer framtidens elektrifiserte luftfart.

Innovasjonsarena for norsk luftfart

Avinor, Luftfartstilsynet, Norsk Industri og Sintef har fra Samferdelsdepartementet fått i oppdrag å planlegge og etablere en innovasjonsarena for norsk luftfart, som i første omgang vil være en virtuell utgave. En mulig landing og lokalisering på Norges eldste flyplass vil kunne styrke de eksisterende teknologi-, forsknings- og innovasjonsmiljøene på Kjeller og Romerike.

KAMS (Kongsberg Aviation Maintenance Services), Forsvarets Museer og flymiljøet nær Oslo har uttalt et stort behov for Kjeller flyplass også i framtiden. En videreføring av aktivitetene til Forsvarsmateriell og KAMS på Kjeller vil ha betydning for utviklingen av innovasjonsmiljøene nær flyplassen. Infrastrukturen på Kjeller og Hamar flyplass har stor verdi også for blålysetatene samt nasjonal beredskap og sikkerhet.

En mulig lokalisering av en innovasjonsarena for norsk luftfart på Kjeller kan tiltrekke seg internasjonale aktører til innovasjonsmiljøet på Kjeller. Det vil kunne styrke hele teknologi-, forsknings- og innovasjonsmiljøet som ble etablert etter 2. verdenskrig og har sitt utspring i flyaktivitetene på Kjeller. Norsk Hydrogenforum er som kjent lokalisert på Kjeller og IFE har nylig undertegnet en langsiktig avtale med batteriprodusenten Morrow i Arendal.

https://www.eydecluster.com/no/aktuelt/2021/morrow-og-ife-signerte-batterisamarbeid/

Med Kjeller flyplass vil flyreisende fra hele Norge og resten av Europa kunne lande like ved Norges Varemesse eller utstillinger på Hellerudsletta. Autonome elbusser kan bringe passasjerer fra flyplassen og direkte til messeområdene.

Flertall på Stortinget for videreutvikling av Kjeller og Hamar flyplass

En spørreundersøkelse gjennomført av Urban Sky i forkant av stortingsvalget 13. september viser at fire partier på Stortinget­ vil åpne ­for en videre­utvikling­­ av flyplassene­ på Kjeller­ og Hamar, med eller uten Avinor, fylker­ og kommuner­ på eiersiden­. Partiene­ utgjør­ etter valget et klart flertall med 100 av 169 mandater­. (se vedlegg: 01 VALG-2021-RES1.pdf og 02 VALG-2021-RES2.pdf)

En statlig satsing og videreutvikling av infrastrukturen på Kjeller og Hamar flyplass som en naturlig del av kortbanenettet vil være en framtidsrettet investering av stor betydning for norsk luftfart. Det er omforent med ambisjonene til Avinor og Luftfartstilsynet som anbefaler at Norge skal være en hovedarena i verden for elektrifisering­ av luftfart, som inkluderer både fossilfrie og hybrid-elektriske løsninger.

Clean Sky vil ha radikal endring

«Tiden er kommet for en radikal endring. Vi trenger raskere, mer banebrytende innovasjoner og en rask tilgang til og integrering av nye teknologier­, inkludert lovende løsninger fra andre sektorer, for å sikre klimanøytral luftfart­. Covid19-pandemien rammer oss hardt, men vi må også se mulighetene innen luftfartsindustrien­ på nytt – på en bærekraftig og grønn måte», sier Axel Kerin, administrerende­ direktør i Clean Sky 2 Joint Undertaking. https://www.cleansky.eu/ - https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/clean-sky2_en

«I nært samarbeid med EU-kommisjonen har den europeiske luftfartssektoren utarbeidet en strategisk forsknings- og innovasjonsagenda for ren luftfart i perioden 2021–2031. Clean Aviation-programmet har tre konsepter: 1) hybridelektriske og fullelektriske konsepter, 2) ultraeffektive flyarkitekturer og 3) banebrytende teknologier for å muliggjøre hydrogendrevne fly». (se vedlegg: 03 20210914-10405-Clean-Sky.pdf)

«Resultatet er en ny generasjon av regionale­ passasjerfly­ for korte og korte/mellomlange distanser­ som introduseres i markedet­ innen 2030 og som kan tas i bruk innen 2035. Disse nye flyene­ vil kunne utgjøre 75% av verdens kommersielle­ flyflåte innen 2050 og vil dermed ha stor innvirkning­ på luftfartens utslipp­ og klima­påvirkning», opplyser­ Axel Kerin i Clean Sky 2 Joint Undertaking.

Avkarbonisering av luftfarten

«Forskning og innovasjon er viktig for å realisere­ det fulle potensialet til hydrogenteknologier for en avkarbonisering av luftfarten. EUs framtidige ramme­program for forskning og innovasjon, Horizon Europe­, er en ­fantastisk mulighet til å fremme denne agendaen i samarbeid med industrien og forsknings­miljøer», uttaler vise­direktør for forskning og innovasjon i EU, Patrick Child.

Dette er blant kravene fra Clean Sky til EU-politikere: 1. Det er behov for en handlingsplan i overgangen­ til grønn luftfart. Det må settes klare ambisjoner, standarder­, koordinering og oppbygging­ av infrastruktur­. 2. Sterkere satsing på langsiktig forskning og innovasjon (FoU) og finansiering. 3. Et langsiktig politisk rammeverk og veikart for sektoren­, med målinger av klimaeffekter.

Innspill til nyskaping og utvikling

Urban og grønn luftfart vil skape nye muligheter, utfordringer og behov:

1. Det er behov for et forsterket nettverk av allmennflyplasser rundt Oslo og de store byene, med en handlingsplan for omleggingen til grønn luftfart. Utviklingen og overgangen til elektrifisering og grønn luftfart vil skape et statlig behov for å videreutvikle Kjeller og Hamar som to framtidsrettede allmennflyplasser i Oslo-regionen.

2. Det kreves nytenkning og en kraftig satsing på hele sektoren, hvis Norge skal bli en hoved­arena for forskning og nyskaping innen luftfarten­.

3. Kjeller er en verdensledende innovasjonsarena for forskning, utvikling, testing­ og produksjon­ av flysystemer, med Norges største allmennflymiljø.

4. Våre allmennflyplasser utgjør verdifull og framtidsrettet infrastruktur.

5. Det er et statlig behov for flere urbane ‘business airports’. Flyplasser som Hamar, Kjeller og Bømoen bør få bredere eierskap og statlig finansiering.

6. Et eget infrastrukturfond for eierskap, videre­utvikling og drift av urbane allmennflyplasser vil bidra til å styrke konkurransfortrinn i Norden.

Overveldende flertall for Västerås/Hässlö flygplats

19. mars 2021 ble det klart. Et overveldende flertall­ med 35 276 personer – 78,2% – krysset for NEI til avvikling­ av flyplassaktiviteten i Västerås. Nå starter viderevikling av lufthavnen 104 km vest for Stockholm. «Vi har vunnet! Västeråserne har stemt for å beholde­ Västerås lufthavn. Dette betyr at vi sikrer beredskapen­ og helsevesenet, at vi opprettholder jobber­ og selskaper­ og sikrer Västerås konkurranse­kraft», melder Centerpartiet­ Västerås.

«Mange regionale flyplasser har flyruter til Arlanda­ eller til Bromma. Staten eier de to store flyplassene, pluss andre store gjennom Swedavias flyplasselskap­. Dette får flyselskapene til å fly inn fra hele landet til hovedstadsflyplassene og hjem om etter­middagen. Det skaper stort overskudd. […] Det er unikt for Sverige­ at overskuddet forblir i Swedavia­. En slik løsning­ eksisterer ikke i for eksempel våre sammenlignbare­ naboland, Norge og Finland. […] Derfor bør det være fullt mulig at Västerås lufthavn, som alle andre regionale flyplasser i Sverige, kan motta statlig medfinansiering», foreslår CEO Peter Larsson i Svenske­ regionale flyplasser.

«Er det noe denne folkeavstemningen har belyst, er det samfunnsnytten av flyplassen vår. Og ikke minst at det er stor populær støtte for luftfart og flyplassen­. Moderaterna­ ønsker derfor at Västerås by åpner for bredere eierskap eller medfinansiering ved offisielt å innlede samtaler med Region Västmanland, sier Anna Hård af Segerstad i Moderaterna Västerås og ‘City Councillor­’ i Västerås. (se vedlegg: 05 20210914-11011-Brakseier-for-Vasteras.pdf)

Fossilfri norsk luftfart innen 2050

«Norsk luftfartsbransjes mål er å være fossilfri innen­ 2050. I Avinor har vi i mange år jobbet med klimatiltak for luftfarten, og tar i dette samarbeidet et særskilt ansvar for at infrastrukturen er på plass. Vi ser frem til å teste nye teknologier i et operativt miljø, og bidra til at Avinor på best mulig måte kan legge til rette for null- og lav­utslippsløsninger for flytrafikken», sier Avinors nye konsernsjef, Abraham Foss. (se vedlegg: 07 20210914-11415-Verdensledende.pdf)

«Vi menar att det finns goda förutsättningar­ för en första kommersiell elflygslinje i Sverige inom en femårs­period. På sikt kan elflyget bli ett viktigt komplement­ till dagens linjetrafik, främst inrikesflyget. Men elflyget kan också leda till helt nya flyglinjer mellan regionala orter, vilket skulle gynna både tillgänglighet­ och regional tillväxt och skapa helt nya affärs­modeller för flyget», sier Jonas Abrahamsson­ i Swedavia. (se vedlegg: 08 20210914-11617-Swedavia.pdf)

«Norge har aktive og interesserte aktører og politisk­ vilje til å elektrifisere transport­sektoren. Norge er velegnet og anerkjennes som et meget interessant test­område og første marked for elektrifisering­ av luftfarten. Derfor er det viktig at Norge så raskt som mulig vedtar en virkemiddelpakke­», uttaler­ tidligere konsernsjef­ i Avinor, Dag Falk-Petersen, til NRK i mars 2020. Avinor anbefaler at Norge skal være en hovedarena i verden for elektrifisering­ av luftfart, som omfatter både fossilfrie og hybrid-elektriske løsninger. (se vedlegg: 09 20210914-11819-Ambisjon.pdf)

Elektriske fly kommersielt aktuelle innen tre år

Store framskritt innen batteriteknologi kan gjøre elektriske fly kommersielt aktuelle innen tre år, hevder Elon Musk, CEO i Tesla og Xspace. Tesla-sjefen kom med uttalelsen i august 2020 like etter at elbilprodusenten publiserte en forsknings­oppgave som beskriver enormt ytelsesforbedring av neste generasjons battericeller. Det innebærer to år kortere­ tid enn en spådom­ fra 2019 før kommersielle­ batterier oppnår en energitetthet på 400Wh / kg, som anses nødvendig for flygning. (se vedlegg: 10 20210914-12021-Batteriteknologi.pdf)

«Avinor og partnere i luftfartsbransjen ­jobber for at Norge skal ta en ledende rolle i dette arbeidet. Målet er at Norge skal bli det første markedet­ der elektriske fly tar en betydelig markeds­andel, og at den norske innenriksluft­farten skal være elektrifisert innen 2040. Prosjektet støttes av regjeringen, og Widerøe, SAS, Norges Luftsportforbund og klimastiftelsen ZERO er prosjektpartnere­», opplyser Avinor. (se vedlegg: 11 20210914-12223-Hovedarena.pdf)

Planleggingen må starte nå

«Vi står foran en revolusjon og ikke en evolusjon­ lenger, sier eks-konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen, til Flynytt i april 2017 om utviklingen av nye flysystemer med elektrisitet (basert på batterier), hydrogen og hybrid-elektrisk framdrift.

«Jeg tror at i de tiårene som kommer, så vil hoved­utviklingen skje på Gardermoen. Det er den som er en bærer av volumene, men hvis en skal planlegge en mindre flyplass, for å avlaste, så må planleggingen starte nå. Vi har jo noen flyplasser rundt Oslo som kan ta en slik form for trafikk, uten at det er utnyttet maksimalt. Det som er i ferd med å skje er elektrifisering av småflyene, som vil kunne bidra til at det blir lettere å få til dette». (se vedlegg: 12 20210914-12425-Avinor.pdf)

Ambisiøse mål og planer

«Avinor og Swedavia har ambisiøse mål og planer om elektrifisering av luftfarten fram mot 2050. «Swedavia har beslutat om en strategi för elflyg med målsättningen att Swedavias­ samtliga tio flygplatser ska kunna hantera elflyg och att en första kommersiell elflygslinje kan tas i bruk kring 2025. På Åre Östersund Airport planeras för att en test­arena för elflyg ska driftsättas under hösten», opplyser konsernsjef i Swedavia, Jonas Abrahamsson i februar 2020. (se vedlegg: 13 20210914-12627-Skandinavia.pdf)

Effektiv flyt av varer og tjenester

Norge har sluttet seg til TEN-T-programmet i EU. Regjeringen­ har invitert norske aktører til å delta i en åpen høring i forkant av oppdateringen av det transeuropeiske transportnettet. TEN-T er ryggraden i transportsystemet og setter krav til standarder for infrastrukturen.

TEN-T skal bidra til effektiv flyt av varer og tjenester i det indre markedet, og sikre europeisk næringsliv konkurransekraft. The European Green Deal utgjør EUs klimalov og mobilitets­strategi for å oppnå klimanøytralitet i årene fram mot 2050. Planen for grønn, smart og rimelig mobilitet har som mål å redusere utslipp­ med 90 prosent innen 2050, sammenlignet med 1990-nivåer. –– Et virkelig smart transportsystem, effektivt med ­kapasitets- og trafikkstyring, må bli adresssert, opplyser­ strategisk og politisk koordinator Joshua Salsby i EUs DG MOVE under Mobilitet 2021-konferansen­ til TØI i februar. Over 20 luftfartsforeninger som samlet utgjør den europeiske­ luftfarten har i 2020 forpliktet seg til målet om netto nullutslipp av drivhusgasser innen 2050. (se vedlegg: 14 20210914-12829-TEN-T.pdf)

Hovedsatsingsområde for NASA

Advanced Air Mobility (AAM) er en av hoved­satsingene til NASA. Det omfatter en rekke innovative­ luftfartsteknologier (små droner, elektrifiserte fly, eVTOL, automatisert­ lufttrafikkstyring osv.) som transformerer­ luftfartens­ rolle i hverdagen, inkludert transport av ­varer og passsasjerer­.

Urban Air Mobility (UAM) representerer et av de mest spennende og komplekse AAM-konseptene med høyt automatiserte fly som tilbyr kommersielle tjenester til publikum over tettsteder og byer. Dette konseptet har ført til stor interesse og betydelige bransje­investeringer, ifølge NASA.

Kort oppsummering i NASA-rapporten

«Amerika er hjemsted for over 5000 flyplasser tilgjengelig for offentlig bruk. 30 av disse flyplassene betjener over 70% av alle reisende. Til tross for det store nettverket av flyplasser, er de fleste lite utnyttet. […] Regional Air Mobility (RAM) vil fundamentalt endre hvordan vi reiser ved å bringe økt komfort, hastighet og sikkerhet ved flyreiser for alle amerikanere, uavhengig av deres nærhet til et reiseknutepunkt eller bysentrum. Vi går inn for investering i RAM-teknologi som en komplementær og akselerator for Advanced Air Mobility (AAM) og andre initiativer som ønsker å transformere luftrommet».

«Gjennom målrettet og avanserte teknologiinvesteringer, for eksempel flyautomatisering, forbedrede driftsmodeller, mer effektive fly og framdriftssystemer og ved å utvide flyplassens tilgang til fornybar kraft, hvorav mange prosjekter allerede er i gang. vil RAM øke sikkerheten, tilgjengeligheten og redusere kostnadene for regionale reiser ved å ta i bruk den føderale og statlige infrastrukturen ved vårt lands lokale flyplasser».

Store muligheter

Overgangen til elektrifisering og grønn luftfart skaper store muligheter for etablering av nye tjenester, nye bransjer og nye arbeidsplasser. En satsing på Kjeller­ og Hamar flyplass kan bli starten på et kunnskapsløft for hele luftfarts­bransjen, bidra til enklere­ reisetjenester for folk og på sikt øke konkurranse­kraften til næringslivet.

I Sverige har regioner og kommuner i fellesskap overtatt driften av Ängelholm-­Helsingborg flyplass og Karlstad flyplass.

Utviklingen innen luftfarten åpner for å tenke nytt også i Norge. Kjeller og Hamar er to sentrale­ flyplasser som kan skape regional tilvekst, styrke konkurranseevnen nasjonalt og bidra til utvidet samarbeid på tvers av lande­grensene i Norden.

Framtidens «Business airports»

Et hundretalls milliarder av kroner skal investeres i utviklingen av grønn luftfart over hele verden. Våre politikere har nå en god mulighet til å videreutvikle våre ’business airports’. Kjeller­ kan bli en nasjonal innovasjons­og testarena for fossilfri og bærekraftig luftfart.

På samme måte som Roskilde flyplass er en avlastning­ til Kastrup nær København, og Bromma i Stockholm for Arlanda, kan Kjeller bli en sentral hub nær offentlig kommunikasjon og en flyplass som avlaster Gardermoen for mindre flytyper også i framtiden.

«Aktiviteten vil ta seg kraftig opp»

Norges Luftsportforbund (NLF) har bedt SD om å se til Danmark og en velfungerende løsning med Roskilde lufthavn for GA-trafikken i Københavnområdet.

– Regjeringen må se flere tiår fram i denne saken. Utviklingen innen elektrisk luftfart gjør at det å fly blir både billigere og enklere, samtidig som disse flyene vil være støysvake. Det vil gjøre at aktiviteten vil ta seg kraftig opp, spesielt i hovedstadsområdet der flest bor, sier generalsekretær i NLF, John Eirik Laupsa, som mener at det er en offentlig oppgave å legge til rette for småflytrafikken­.

– Det er viktig at fremtidige generasjoner­ ikke fratas muligheten­ til å ta del i «luftfartens­ grunnskole», sier John Eirik Laupsa 7. november 2020 til Flynytt.no. (se vedlegg: 17 20210914-13637-NLF.pdf)

To flyplasser kan innfri Fornebuløftet

Kjeller kan sammenlignes med Västerås, Bromma og Roskilde, som er populære avlastnings­flyplasser­ for hovedflyplassene Arlanda og Kastrup. På sikt kan Kjeller bli det samme for Oslo Lufthavn, som ‘business airport’ med en ideell lokasjon­ omtrent midt mellom­ Oslo og Gardermoen.

«Roskilde er nær hovedstaden og dedikert til småflytrafikk­. Driften er eieren av Kastrup sitt ansvar­, avgiftsnivået er lavt og konsesjonen har rikelig med bevegelser. Alt dette er politisk bestemt­ av samferdselsmyndighetene», sier generalsekretær i Norges Luftsportforbund, John Eirik Laupsa. (se vedlegg: 21 20210914-14445-Avlastning.pdf)

Utviklingen med elektrifisering og overgang til mer grønn luftfart skaper et stort behov og potensial­ for nye ‘business airports’ nær storbyer. Kart og beregninger utført fra Urban Sky viser at to flyplasser­ i Osloregionen kan innfri Stortingets Fornebuløfte fra 1990-tallet, som har reisetid på 30-60 minutter med offentlig transport fra Oslo sentrum: Kjeller flyplass og Oslo Lufthavn på Gardermoen. (se vedlegg: 31 20210914-21617-Avstander-til-flyplasser.pdf)

Beste hilsen

Lars Brede Grøndahl

Urban Sky

https://www.urbansky.no/

---

Om Urban Sky

Urban Sky er et norsk-svensk initiativ fra 2020 med etablering av en interessorganisasjon for luftfarten i 2021. Elektrifisering av luftfarten åpner for nye tjenester og planlegging av framtidens nettverk av flyplasser og infrastruktur. Urban Sky er en partner i overgangen til grønn luftfart.

For mer info, se: https://www.urbansky.no/

Rapporter/lenker:

August 2017 Avinor/Norsk luftfart Rapport 3 Bærekraftig og samfunns­nyttig luftfart

https://avinor.no/globalassets/_konsern/om-oss/rapporter/avinor_baerekraftsrapport_2020.pdf

September 2018 Blueprint for the sky The roadmap for the safe integration­ of autonomous aircraft

https://www.airbus.com/newsroom/stories/premiering-a-future-blueprint-for-our-sky.html

Juni 2019 Rapport fra Ekspertutvalget­ - teknologi og fremtidens transport­infrastruktur Teknologi for bærekraftig bevegelsesfrihet­ og mobilitet­

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/teknologi-for-barekraftig-bevegelsesfrihet-og-mobilitet.-rapport-fra-ekspertutvalget---teknologi-og-fremtidens-transportinfrastruktur/id2662050/

Desember 2019 NOU 2019:22 Fra statussymbol til allemannseie­ – norsk luftfart i forandring

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-22/id2680751/

Mars 2020 Avinor/Luftfartstilsynet Forslag til program for introduksjon­ av elektrifiserte­ fly i kommersiell­ luftfart

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forslag-til-program-for-introduksjonav-elektrifiserte-fly-i-kommersiell-luftfart/id2692847/

Oktober 2020 Nye mål i kulturmiljøpolitikken Engasjement, bærekraft og mangfold

https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/kulturminner-og-kulturmiljo/innsiktsartikler-kulturminner/nye-mal-i-kulturmiljopolitikken/id2728250/

Oktober 2020 Avinor/Norsk luftfart Rapport 4 Bærekraftig og samfunns­nyttig luftfart

https://avinor.no/globalassets/_konsern/om-oss/rapporter/avinor_baerekraftsrapport_2020.pdf

De siste årene har Fossil-Free Flight 2045-prosjektet jobbet med å kartlegge behov, muligheter og utfordringer i svensk luftfartsindustri for en overgang til bærekraftige reisemuligheter og transport:

Fossilfritt Flyg 2045: https://www.fossilfreeaviation.com/

https://gronflygplats.se/tydliga-riktlinjer-med-rapporten-fossilfritt-flyg-2045/?fbclid=IwAR0VHGzMI1WH57WEteR6qmsGUgdUkdxA-Zol6TcaligC9Gu_PZ1ukF5KHKc

FAIR (Finding Innovations to Accelerate Implementation of Electric Regional Aviation) er et toårig prosjekt for å støtte tidlig og effektiv kommersialisering av elektriske regionale flyvninger i Kvarken region. Kvarkenregionen består av fylkene Østerbotten, Sør-Østerbotten og Sentral Østerbotten i Finland og Västerbottens län og Örnsköldsvik kommune i Sverige.

Målet med rapporten er å gi en oversikt over status og framtidig utvikling av elektrisk luftfart, med fokuserer på elektrifisering, energibærere, forskrifter og flyplassinfrastruktur som er nødvendig for å implementere elektrisk luftfart:

https://www.kvarken.org/wp-content/uploads/2021/06/Electric_aviation_2021_technology_overview.pdf

NASA-rapporten Regional Air Mobility: NASA har i samarbeid bransjeeksperter som representerer flyselskaper/operatører, bilprodusenter, elektriske infrastrukturselskaper, luftfartsteknologiselskaper og andre kommet med en rapport i 2021 som viser at den lokale flyplassen som «du kanskje ikke engang visste eksisterte snart vil være en katalysator for endring i hvordan du reiser».

https://sacd.larc.nasa.gov/ram/

Vedlegg:

VEDLEGG: Spørreundersøkelsen «Flyplasser i valgkampen»

01 VALG-2021-RES1.pdf

02 VALG-2021-RES2.pdf

VEDLEGG: Allmennflyplasser for regional og interregional utvikling

03 20210914-10405-Clean-Sky.pdf

04 20210914-10809-Widerøe-fossilfritt.pdf

05 20210914-11011-Brakseier-for-Vasteras.pdf

06 20210914-11213-Vill-utveckla.pdf

07 20210914-11415-Verdensledende.pdf

08 20210914-11617-Swedavia.pdf

09 20210914-11819-Ambisjon.pdf

10 20210914-12021-Batteriteknologi.pdf

11 20210914-12223-Hovedarena.pdf

12 20210914-12425-Avinor.pdf

13 20210914-12627-Skandinavia.pdf

14 20210914-12829-TEN-T.pdf

15 20210914-13031-Luftfartsstrategi.pdf

16 20210914-13435-NASA.pdf

17 20210914-13637-NLF.pdf

18 20210914-13839-Heart1.pdf

19 20210914-14041-Heart2.pdf

20 20210914-14243-Togstasjoner.pdf

21 20210914-14445-Avlastning.pdf

22 20210914-14647-ERA.pdf

23 20210914-14849-Aura-Aero.pdf

24 20210914-15253-eFlyer800.pdf

VEDLEGG: Kulturarv og lokalisering

25 20210914-20405-Riksantikvar1.pdf

26 20210914-20405-Riksantikvar2.pdf

27 20210914-20809-Kraftsenter.pdf

28 20210914-21011-Forsvarsverk1.pdf

29 20210914-21213-Forsvarsverk2.pdf

30 20210914-21415-Innovasjonsflyplass.pdf

31 20210914-21617-Avstander-til-flyplasser.pdf

32 20210914-21819-Alternativer.pdf

33 20210914-22425-Roald-Amundsen.pdf

34 20210914-22627-Avstander.pdf

35 20210914-22829-Fredning1.pdf

36 20210914-23031-Fredning2.pdf

37 20210914-23233-Forsvarets-Museer.pdf

38 20210914-23435-Thor-Solberg_III.pdf

39 20210914-24041-Hans-Weinberger.pdf

40 20210914-24243-Luftfartstilsynet.pdf

41 20210914-24445-Kjellerdagen.pdf

42 20210914-24647-Bakgrunnsinfo.pdf

43 20210914-24849-Statlig-behov1.pdf

44 20210914-25051-Statlig-behov2.pdf

Vedlegg