Forsiden

Høringssvar fra Den norske Revisorforening

Dato: 17.01.2023

Høring – Kompensasjon ved brudd på EMK i saker om tilleggsskatt

Vi viser til Fanansdepartementets høring 14. oktober 2022 med forslag om endringer i utmålingen av kompensasjon ved brudd på EMK når vedtak om tilleggsskatt og overtredelsesgebyr ikke er truffet innen rimelig tid. Dagens ordning med redusert tilleggsskattesats foreslås erstattet med en fast sats pr. måned. I de fleste saker vil den skattepliktige få en lavere kompensasjon hvis høringsforslaget blir vedtatt enn etter dagens ordning.

Vi er kritiske til å innføre den foreslåtte nye ordningen på det nåværende tidspunktet. Det grunnleggende problemet ved klagebehandlingen i dag er den lange saksbehandlingstiden i Skatteklagenemnda, senest kritisert i Sivilombudsmannen uttalelse 16. desember 2022. Dette har vært situasjonen helt siden Skatteklagenemnda ble opprettet i 2016.

Vi anser dagens ordning med redusert eller bortfall av tilleggsskatt som et effektivt pressmiddel overfor skattemyndighetene for å gjennomføre endringer i regelverk og ressurssituasjon for Skatteklagenemnda slik at de fleste saker faktisk blir fattet innen rimelig tid. Vi mener derfor dagens ordning bør beholdes inntil saksbehandlingstiden ved Skatteklagenemnda er kommet ned på et forsvarlig nivå.