Forsiden

Høringssvar fra Den norske legeforening

Dato: 27.06.2022

Svartype: Med merknad

Høring: Forslag til statlig reguleringsplan for Nye Oslo universitetssykehus på Gaustad og Aker

Legeforeningen viser til regjeringens beslutning om at reguleringsprosessene for nytt sykehus på Gaustad og nytt sykehus på Aker ved Oslo universitetssykehus skal behandles som statlig reguleringsplan, samt offentlig ettersyn og høring av forslag til statlig reguleringsplan for Nye Oslo universitetssykehus på Gaustad og Aker.

Vi vil benytte høringen av reguleringsplanene til å trekke frem forhold vi mener har stor betydning for prosjektet i stort. Våre merknader omhandler; medvirkning og involvering av tillitsvalgte og ansatte, dimensjonering og beregning av fremtidig kapasitet, finansiering, psykiatri, akuttfag og beredskapsfunksjoner og trafikale forhold.

Nye Oslo Universitetssykehus (Nye OUS) er et omfattende prosjekt som gir store og langvarige ringvirkninger for helsetilbudet både lokalt, regionalt og nasjonalt, for fagmiljøene og for de ansatte. Legeforeningen har lenge fulgt arbeidet med omstilling og videreutvikling av Oslo universitetssykehus HF (OUS), og støtter det overordnede målet om å utvikle og modernisere sykehusene for Oslos og hele regionens pasienter. Vi har imidlertid vært kritiske til håndteringen av prosjektet i tidligfasen, og dette har Legeforeningen sentralt, vårt regionutvalg for Helse Sør-Øst, og Oslo og Akershus Legeforening gjentatte ganger gitt uttrykk for.

Prosessen med å utvikle Nye OUS føyer seg i rekken av sykehusbyggprosjekter hvor plan- og byggeprosessen er preget av lite medvirkning fra ansatte, urealistiske forutsetninger og trange økonomiske rammer. Befolkningen blir eldre, nye behandlingsmetoder innføres og behovet for tjenester øker. Tross dette bygges nye sykehus med for lav kapasitet og liten mulighet for fleksibilitet.

Medvirkning og involvering av tillitsvalgte og ansatte

Tilbakemeldinger fra fagmiljøer og tillitsvalgte viser at prosessen med konseptfase og involvering av fagmiljøer og tillitsvalgte ikke har vært god nok. Fagmedisinske råd har ikke blitt lyttet til og de ansattes innvendinger underveis i prosessen har ikke blitt tatt til etterretning. Dette har ført til begrensede muligheten til nødvendige justeringer og utvikling av prosjektet ved identifisering av problemområder. I en spørreundersøkelse blant medvirkningsgruppenes medlemmer svarer to av tre deltagere at gruppens oppdrag «i liten grad» eller «i svært liten grad» kan innfris innen den rammen som er fastlagt for arealer og kostnader.

Dimensjonering og beregning av fremtidig kapasitet

Legeforeningen vil understreke at fremtidig sykehusstruktur og organisering av OUS må tilpasses realistiske forutsetninger og definert behov for helsetjenester i årene som kommer. Vi vet av erfaringer fra andre sykehusprosjekter, herunder sykehuset Østfold Kalnes, at planer som bygger på uriktige forutsetninger og gale premisser vil i andre enden generere store negative økonomiske og driftsmessige utfordringer når det nye sykehuset tas i bruk - som til syvende og sist går utover pasientbehandlingen.

Legeforeningen registrerer at beregning av kapasitet og fremtidige behov ikke er økt til tross for tilbakemeldinger om blant annet manglende kapasitet for psykiatriske døgnplasser, manglende kapasitet i fødselsomsorgen og manglende arealer for forskning og undervisning. Vi vil også peke på forutsetninger som er lagt til grunn for dimensjoneringen av virksomheten som; effektivisering av driften, digitalisering, bruk av hjemmesykehus og overføring til kommunen, som etter vårt syn er for optimistiske og ikke tilstrekkelig faglig fundert.

Finansiering

Prosjektet bærer en stor økonomisk risiko og usikkerhet, og dette vil kunne få konsekvenser for hele regionen. Legeforeningen er opptatt av å sikre utvikling og oppgradering av OUS samtidig som det ikke påvirker regionens andre pågående og kommende sykehusprosjekter negativt. Legeforeningen frykter at kombinasjonen økte byggekostnader og varslede renteøkninger, vil medføre ytterligere nedskaleringer, effektiviseringskrav og sparing over driftsbudsjettene. Dagens finansieringsmodell forutsetter at nye sykehusbygg finansieres ved reduksjon i driftsmidler, investeringer og vedlikehold for å opparbeide nok egenkapital til lån og avskrivninger.

Psykiatri

Legeforeningen peker på varsko fra fagpersoner om at samlokalisering av psykiatrien på Nye Aker sykehus vil gå på bekostning av god pasientbehandling og gode arbeidsforhold. Det er pekt på en rekke forhold ved de nye byggene som er uheldig for pasientbehandlingen, blant annet trange rom og bad, mye trafikal støy, lite grøntområder og utearealer.

I planene til nye Oslo universitetssykehus beregnes og budsjetteres det for færre liggedøgn og økt grad av poliklinisk og digital oppfølging. Det er stor politisk oppmerksomhet rundt de negative konsekvensene den storstilte nedbyggingen av døgnplasser har fått for tilbudet til pasienter i psykiatrien. Helsetilsynet har også ytret en generell bekymring for knappheten på sengeplasser i psykisk helsevern. Legeforeningen stiller derfor spørsmål om å legge til grunn færre liggedøgn innenfor psykisk helsevern er en riktig vurdering, særlig da tre bydeler skal overføres fra Ahus til Aker, noe som medfører en økt pasientpopulasjon.

Akuttfag og beredskapsfunksjoner

Nedleggelse av Ullevål vil innebære en oppdeling av akuttvirksomheten og beredskapsfunksjoner. Rapporter utarbeidet av bredt sammensatte arbeidsgrupper med representanter fra akuttfagene i Oslo universitetssykehus har pekt på at dette vil medføre svekkelse av tilbudet. Eksterne ressurser fra akuttmiljø i andre sykehus har gjort likelydende anførsler. Legeforeningens er bekymret for at den valgte virksomhetsmodellen synes å savne oppslutning fra sentrale fagmiljø i sykehusene.

Trafikale forhold

De trafikale forholdene utgjør fremdeles en utfordring i de nye planene. Dette dreier seg særlig om nytt inngangsparti på nytt sykehus på Gaustad og Akerløperen på Aker. Den planlagte trafikale avviklingen ved disse sykehusene synes å utgjøre en altfor stor risiko både for myke trafikanter og for ambulanser under utrykning.

På Aker er innkjøringen til sykehuset svært trang og ved uttrykning utgjør dette en risiko.

Antall parkeringsplasser er redusert etter Oslo kommunes norm uten å ta hensyn til disse plassene skal ivareta behovene for kommunikasjon for en annen populasjon (pasienter/ pårørende) enn gjennomsnittsborgeren.

Legeforeningen er svært opptatt av at fremtidig sykehusstruktur og organisering av Nye OUS må tilpasses befolkningen og bydelenes behov for helsetjenester, og ikke omvendt. Vi ber om at våre innspill blir tatt til følge i den videre prosessen.