Forsiden

Høringssvar fra Oslo universitetssykehus ansattes organisasjoner

Dato: 28.06.2022

Svartype: Med merknad

Høringsinnspill til Helse- og omsorgsdepartementet fra arbeidstakerorganisasjonene ved Oslo universitetssykehus vedrørende:

Kunngjøring om offentlig ettersyn og høring av Helse Sør-Øst RHF sitt reviderte planforslag for Nytt sykehus på Aker.

Sammendrag

Sykehusprosjektet Nye OUS er basert på et målbilde vedtatt i 2016 uten utredning av andre alternativer. I planleggingen brukes i hovedsak økonomisk styringslogikk på bekostning av faglig styringslogikk. Dimensjonering av sykehuset baseres på beregninger som ikke har vært gjenstand for faglige vurderinger, reell behandling i ansvarlige organer eller senere evalueringer.

Muligheten for å påvirke prosessen for ansatte og fag eksperter er derfor begrenset, hvilket har kommet tydelig frem i medvirkningsprosessen. Til sammen har dette bidratt til å innskrenke muligheten for nødvendige justeringer og utvikling av prosjektet når en har identifisert problemområder. Revidert planforslag har ikke gitt løsninger som tilfredsstiller sykehusets behov.

Ansattes organisasjoner har innsigelser mot planene av flere årsaker:

Generelt

· De tilgjengelige tomtene er for små for etablering av tilstrekkelig bygningsvolum med hensiktsmessig plassering av virksomhet.

· De aktuelle tomtene er uegnet for framtidig påregnelig behov for utvidelse.

· Finansieringsmodellen for nye sykehus gir underveis svært stram drifts- og investeringsøkonomi for sykehuset for å sikre tilstrekkelig egenkapital til de nye sykehusene. Dette utfordrer mulighet til et adekvat pasienttilbud, nødvendige investeringer i medisinsk-teknisk utstyr og vedlikehold av bygningsmasse.

· Gevinstrealiseringsarbeidet baseres på urealistiske og dårlig funderte vurderinger hvilket gir høy risiko med tanke på evne til å finansiere de nye sykehusbyggene. Dette vil i sin tur medføre en svekket økonomi i sykehuset og dermed svekke pasientsikkerheten og påvirke arbeidsmiljøet negativt.

Konkret

Sykehuskapasitet og virksomhetsplassering

Sykehuskapasiteten er ikke økt til tross for tilbakemelding i forrige høringsrunde på:

· Oslo kommunes og de private ideelles manglende mulighet for håndtering av overført pasientmengde

· Manglende kapasitet i fødselsomsorgen og nedleggelse av ABC klinikken

· Manglende kapasitet for psykiatriske døgnplasser

· Manglende areal til forskning og undervisning

· Manglende løsning for Groruddalen (somatikk) innen rimelig tid

Virksomhetsplasseringer som ikke er endret eller uavklarte til tross for tilbakemeldinger på:

· Akuttfunksjoner og beredskap er fortsatt delt mellom Aker og RH

· Plasseringen av psykisk helse og rusbehandling på Aker er lite hensiktsmessig grunnet støy og begrenset uteareal

· Ikke planlagt for kjøkken og pasienthotell

· Utfordringer med varelogistikk

· Utilstrekkelig areal til avdeling for medisinsk teknisk utstyr

· Utilstrekkelig areal til sterilsentral

· Manglende areal til beredskapslager

· Uavklarte løsninger for håndtering av pasientbehandlingen i hjemmet (planlagt å utgjøre 30% av sykehusets virksomhet)

· Utilstrekkelig areal til gransking av røntgen bilder

· Utilstrekkelig areal til arbeidsplasser og kontor

· Utilstrekkelig areal til avskjermede areal til ansatte

Medvirkning

· To av tre deltagere i medvirkningsgruppene mener planene «i liten grad» eller «i svært liten grad» kan innfris innen den rammen som er fastlagt for arealer og kostnader.

· Mangelfull medvirkning med tanke på helheten i prosjektet har resultert i lite sammenhengende løsninger.

Trafikale forhold

De trafikale forhold representerer fremdeles farer ved innkjøring til Aker fordi:

Hovedinnkjøringen til sykehuset via Sinsenveien er svært trang og uoversiktlig med mye tung transport til varesentralen og krysser fortau med myke trafikanter

Ambulansevei til akuttmottak passerer inngangen til legevakten for alle som kommer med bil eller til fots og nedkjøring til p-plass for legevakten

Antall parkeringsplasser er redusert etter Oslo kommunes norm uten å ta hensyn til annen populasjon ved sykehuset (pasienter/ pårørende) enn gjennomsnittsborgeren. I tillegg vil det være behov for flere parkeringsplasser for ansatte og pårørende i beredskapssammenheng.

Under byggeperioden (10 år)

· Vanskelig fremkommelighet til sykehuset for pasienter/ pårørende/ ansatte.

· Krevende behandlingsforhold for pasienter og arbeidsforhold for ansatte grunnet ombygginger, støy og støv.

· Svært redusert mulighet for parkering for ansatte grunnet byggearbeidene og anleggstrafikk.

Vedlagt ansattes organisasjoner ved OUS første høring for utfyllende informasjon og argumentasjon som PDF.

Oslo, 28. juni 2022

Fagforbundet Sykehus og helse, Bjørn Wølstad Knutsen

Norsk Sykepleierforbund, Svein Erik Urstrømmen

Den norske legeforening, Anne Marit Wang Førland

Norsk Psykologforening, Birgit Aanderaa

NITO, Jonathan Faundez

Delta, Kajsa Liljefors

Norsk Fysioterapeutforbund, Elizabeth Holtebekk

Utdanningsforbundet, Michael B. Lensing

Fellesorganisasjonen, Anne Øslebø

Norsk Radiografforbund, Eli Benedikte Skorpen

Forskerforbundet, Linda Møllersen

Den norske Jordmorforening, Tonje Stray Høyland

Vedlegg