Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring om rapporter om kunnskapsgrunnlag for universitets- og høgskolesektoren

Kunnskapsdepartementet sender på høring rapportene om Kunnskapsgrunnlag for universitets- og høgskolesektoren, der faktagrunnlag om de statlige institusjonene i UH-sektoren relateres til bygningsmassen. Kunnskapsdepartementet ønsker tilbakemelding på om rapportene inneholder feil i faktaframstillingen og skriftlig omtale av egen institusjon.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.03.2018

Vår ref.: 18/309

Høring Kunnskapsgrunnlag for universitets- og høgskolesektoren

Kunnskapsdepartementet (KD) sender på høring rapportene "Kunnskapsgrunnlag for universitets- og høgskolesektoren". Kartleggingen skal inngå som ett av flere elementer i kunnskapsgrunnlaget for plan for utvikling, forvaltning av og investering i eksisterende og fremtidige universitets- og høyskolebygg som regjeringen skal legge fram for Stortinget i forbindelse med revideringen av Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning høsten 2018.

KD ga 21.2.17 Statsbygg oppdrag om å utarbeide et kunnskapsgrunnlag om bygningsmassen ved statlige universiteter og høyskoler. Oppdraget tar utgangspunkt i fysisk dimensjon og ser denne i sammenheng med andre dimensjoner.
Rapportleveransen er delt i fire delrapporter og omhandler:

 • Rapport A: Generell informasjon, persondimensjon (studenter og ansatte), og hoveddata for fysisk dimensjon (antall kvm, tilstand, vernestatus m.m.) 
 • Rapport B: Mål og strategier, kunnskapsproduksjon, campusutvikling, byggeaktivitet, funksjonell dimensjon og miljødimensjon
 • Rapport C: Økonomisk dimensjon (samlede inntekter og forvaltningskostnader m.m.)
 • Rapport D: Tilleggsrapport (noen nøkkeltall, innspill fra institusjonene og anbefalinger)

Per januar 2018 er rapportene A til C levert. Tilleggsrapport D er forventet 28. februar og vil også bli gjort tilgjengelig på regjeringen.no.

Oppdraget er i hovedsak basert på sammenstilling av eksisterende informasjon og data på institusjonsnivå, både fra DBH og andre kilder, inkludert Statsbyggs egne databaser og data/informasjon oppgitt fra institusjonene. Statsbygg har våren 2017 gjennomført intervjuer med de statlige institusjonene som har bidratt til å belyse tematikk og problemstillinger.

Det er ikke laget et ordinært vedlegg med all data-informasjonen som er benyttet for å lage oversiktene i rapportene A, B og C. Informasjonen ligger i websider knyttet opp mot verktøyet PowerBI. Lenkene til de omtalte websider og veiledning for bruk av disse er vedlagt dette høringsbrevet.

KD ønsker tilbakemelding på om rapportene inneholder feil i faktaframstillingen og skriftlig omtale av egen institusjon. Frist for høringsuttalelse er 5.mars 2018.

Rapportene er tilgjengelige på regjeringen.no:www.regjeringen.no/id2587197

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2587197
Høringsuttalelser er offentlige og blir publisert.


Med hilsen

Magnus Worren (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                        Eline Hagland
                                                                                         seniorrådgiver

 

Vedlegg:
UH-plan - Vedlegg til rapport ABC - Veiledning til PowerBI Dashbord
Mottakerliste

 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 

 

Forklaringstekst

Rapporter kunnskapsgrunnlag for universiteter og høyskoler
Bakgrunn:
Kunnskapsdepartementet ga 21.2.17 Statsbygg oppdrag om å utarbeide et kunnskapsgrunnlag om bygningsmassen ved statlige universiteter og høyskoler. Oppdraget tar utgangspunkt i hvor mange kvadratmeter bygningsmasse institusjonene disponerer fordelt på ulike eie/leieforhold (den fysiske dimensjonen). Dette ses i sammenheng med andre dimensjoner:

 • Den funksjonelle dimensjonen: bruken av arealene
 • Persondimensjonen: brukerne av arealene, dvs. studenter og ansatte
 • Den økonomiske dimensjonen: kostnader knyttet til bygg og verdien av bygg
 • Miljødimensjonen: byggenes og campusenes miljøavtrykk

Oppdraget er i hovedsak basert på sammenstilling av eksisterende informasjon og data på institusjonsnivå som forelå våren 2017. Rapportene ble sendt på høring 21.1.18 hvor departementet ba om tilbakemelding på ev. feil i fakta og omtale av egen institusjon. Departementet fikk tilbakemelding fra til sammen 8 institusjoner.  . De fem største selvforvaltende institusjonene har i en felles høringsuttalelse også påpekt det de oppfatter som større mangler i datagrunnlaget og skjevheter i bruken av foreliggende data. Det nevnes i den sammenheng at oppdraget var avgrenset til ikke å skulle innhente nye data og at eksisterende data ikke skulle analyseres eller bearbeides på en ny måte.  

Revisjonen av rapportene:
Revisjonen er i all hovedsak konsentrert om å rette opp konkrete feil og  forbedre uklare eller misvisende formuleringer i rapport A og B. Kunnskapsdepartementet har i tillegg gjort en ny beregning av huskostnader ved de selvforvaltende institusjonene, som vedrører rapport C, økonomisk dimensjon. Det er nærmere redegjort for denne beregningen under. De reviderte rapportene finnes her:

Lenke til reviderte rapporter

Kunnskapsdepartementets kommentar til rapport C Økonomisk dimensjon:
De selvforvaltende universitetene påpekte i sine høringsinnspill at metodikken som ligger tilgrunn for analysene i rapport C ikke viser det fullstendige kostnadsbildet for huskostnader ved selvforvaltet areal. Departmentet har foretatt beregning for å få et mer sammenlignbart grunnlag for huskostnadene i de ulike forvaltningsregimene. Departmentet påpeker at alle analyser vil kunne gi ulike resultat avhengig av hvilke avgrensninger og forutsetninger man legger til grunn. Ved å benytte departmentets forutsetninger, blir ikke ulikhetene knyttet til kostnadsbildet mellom forvaltningsregimene like store som i rapport C. Departmentet ber derfor lesere av rapport C om å være oppmerksom på dette. Dette påvirker analysene i :

Kap. 2.2.4 "Husleie" ved ulike forvaltningsregimer
Kap. 2.4.2-2.4.6 Samlede kostnader- fordeling og utvikling
Kap. 2.6 FDV-kostnader korrigert for prinsipielle ulikheter

Eksempel: Huskostnader i opprinnelig rapport og ved KDs beregning

 

Forutsetninger for KDs beregning

 • Inkluderer alle selvforvaltende institusjoner (NIH, NHH, NMBU, NTNU, UIB, UIO, UiT) og antall kvadratmeter som er registrert som selvforvaltet areal ved disse institusjonene. Leide areal er ikke med i departmentets beregning.
 • Rente på balanseførte verdier av byggene er satt til 4,5 % for å  sammenlikne ulike forvaltningsregimer Denne renta kan bli sett på som alternativ avkastning på kapitalen. Renten er bygd opp på samme måte som statens husleieordning. Rentesatsen er satt i henhold til risikofri rente fastsatt av Finansdepartementet 4% og risikopåslag på 0,5% utfra bygningenes restverdi.
 • Beregningen inkluderer personalkostnader til renhold og FDVU (opplysninger innhentet fra de selvforvaltende institusjonene), som Statsbygg ikke hadde inkludert i sin beregning.
 • Lønnskostnadene institusjonene har meldt inn er fordelt pro rata på selvforvaltende areal og leid areal.

Lenke til vedlegg KDs beregning for huskostnader.xlsxt

Rapport C.pdf

Rapport D.pdf

Vedlegg til rapport ABC Veiledning til PowerBI Dashbord.pdf

Universiteter
Nord universitet
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet
OsloMet - storbyuniversitetet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

Statlige vitenskapelige høyskoler (SVH)
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk
Norges handelshøyskole
Norges idrettshøgskole
Norges musikkhøgskole

Statlige høyskoler (SH)
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Sørøst-Norge
Høgskulen i Volda
Høgskolen i Østfold
Høgskulen på Vestlandet
Samisk høgskole

Kunsthøyskoler (KH)
Kunsthøgskolen i Oslo