Høringssvar fra Advokatforeningen

Høring - Lov- og forskriftsendringer som følge av Storbritannias uttreden fra Den europeiske union

Dato: 29.11.2018

Svartype: Med merknad

Vedlagt følger Advokatforeningen sin uttalelse.

Vedlegg