Høringssvar fra Bergen kommune - behandlet i utvalg for helse og sosial

Dato: 15.01.2021

Bergen kommune er i utgangspunktet skeptisk til hevingen av kravet om oppholdstid for å kunne erverve seg norsk statsborgerskap fra syv til åtte år. For personer med utenlandsk bakgrunn som ønsker å bli norske statsborgere og vil bo her er det viktig å få statsborgerskapet. Det er likevel en mer moderat endring enn forslaget om et botidskrav på ti år som ble sendt på høring i 2017. Endringene det legges opp til dette forslaget er knyttet unntak fra hovedregelen i statsborgerregelverket om krav til oppholdstid i Norge i åtte år.

Den første unntaksbestemmelsen det legges opp til er knyttet til personer som har «tilstrekkelig inntekt». Departementet legger opp til at dette er personer som har hatt en inntekt på 3 ganger grunnbeløpet i Folketrygden (304 053 kr) i to av de siste tre årene før de søker om statsborgerskap. Bakgrunnen for dette forslaget er at det skal være arbeidsfremmende og integreringsfremmende. Bergen kommune er enig at det er viktig å motivere til deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Likevel er det slik at mange personer er i en situasjon der de ikke vil kunne tjene 3 g, kanskje fordi de studerer eller har store omsorgsforpliktelser. Det er også betydelige ulikheter mellom kjønnene når det gjelder inntekt. Kvinner med innvandrerbakgrunn bruker ofte lenger tid på kvalifisering i Norge på grunn av omsorgsforpliktelser. Bergen kommune mener på bakgrunn av dette at det er problematisk at forslaget kan få som konsekvens at kvinner vil gjennomsnittlig ha en signifikant lenger botid i Norge før de får statsborgerskap enn menn. Departementet diskuterer dette temaet i høringsnotatet men mener at dette ikke vil innebære en forskjellbehandling i strid med likestillings- og diskrimineringsloven. Bergen kommune mener at denne konsekvensen av den foreslåtte unntaksbestemmelsen er såpass alvorlig at den i hvert fall bør utredes nærmere eller at det legges inn unntak for personer med store omsorgsforpliktelser.

Når det gjelder unntaket for forskere med familie er Bergen kommune positive til det aktuelle unntaksforslaget. Norske forskningsinstitusjoner er avhengige av å kunne rekruttere forskere fra hele verden. Det kan være nødvendig at disse i perioder skal kunne jobbe ved forskningsinstitusjoner i andre land og er urimelig at dette gjør det vanskeligere for dem å oppnå norsk statsborgerskap. Det at Norge på denne måten legger til rette for at personer med internasjonale forskerkarrier kan få norsk statsborgerskap kan være en styrke også for norske forskningsinstitusjoner i konkurranse om å rekruttere personer med forskerkompetanse.