Høringssvar fra Akademikerne

Dato: 14.01.2021

Kunnskapsdepartementet

Deres ref: 20/6036-1

Vår ref: 207.13

Dato: 15.01.2021

Høring – Forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften (endring i kravene til oppholdstid mv.)

Det vises til Kunnskapsdepartementets høringsbrev den 27. november 2020 om forslag til statsborgerloven og statsborgerforskriften (endring i kravene til oppholdstid mm.)

Dette høringssvaret er begrenset til høringsnotatets punkt 3.4 om unntaksbestemmelse for forskere med en ledende faglig rolle.

Akademikerne støtter departementets vurdering om at det er viktig å ha et utlendings- og statsborgerregelverk som gjør det attraktivt for internasjonale toppforskere å søke til norske forskermiljøer, jf. høringsnotatet pkt. 3.4 på s. 14. Ut fra dette kan Akademikerne støtte forslaget om å innføre særregler om oppholdstid for statsborgerskap for slike internasjonale toppforskere.

Departementet har avgrenset forslaget til «forskere som er tilknyttet norsk forskningsinstitusjon og som har en ledende faglig rolle i en forskergruppe med utstrakt internasjonalt samarbeid», jf. høringsnotatet på s. 15. Slik vi ser det bør særregler for denne gruppen etter en tid evalueres for å vurdere om det er behov for å gjøre endringer/justeringer i hvilke forskerstillinger som slike særregler skal gjelde for.

Med vennlig hilsen,
Akademikerne

Astrid M. Svele

seniorrådgiver