Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 224889

Dato: 29.11.2020

Ang. Minstekravet til lønn for statsborgerskap.

Har dere tatt hensyn til at lønnsnivået diskriminerer unge funksjonshemmede som står uten mulighet til å tre inn i arbeidslivet?

I følge NAV.no har Unge uføre i dag minstesats for ytelse på 2,91G som enslig og 2,66G som samboende/gift.

De vil i realiteten aldri nå opp til departmentets krav om inntektsnivå og vil derfor ekskluderes fra statsborgerskap.

Inntektskravet og ung ufør ytelse bør synkroniseres slik at unge med funksjonsutfordringer ikke blir diskriminert