Høringssvar fra Skatteetaten

Dato: 14.01.2021

Skatteetaten gir med dette høringsinnspill på forslaget til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften. Forslaget gjelder unntak fra hovedregelen i statsborgerregelverket om krav til oppholdstid i Norge, hvor søkere som har inntekter over et visst nivå skal kunne erverve statsborgerskap etter kortere oppholdstid.

Vi har ingen merknader til valg av modell for unntak fra hovedregel om oppholdstid etter statsborgerloven. Høringsnotatet beskriver klart hvilken inntekt som er aktuell for vurdering av unntak fra oppholdstiden. Det er i tillegg klart definert hvilke perioder som er aktuelle for slik vurdering. Til sammen gir dette Skatteetaten godt grunnlag for unntak fra taushetsplikten slik at vi kan dele de opplysninger som UDI har bruk for og som de vil ha rettslig grunnlag for å behandle. Eventuell tilpasning av dagens delingstjeneste vil gjøres i samarbeid med UDI når hjemmel for deling er på plass.