Høringssvar fra Oslo kommune

Dato: 15.01.2021

Vedtak:

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i

− Lov 10. juni 2005 nr. 51 om norsk statsborgerskap (statsborgerloven)

− Forskrift 30. juni 2006 nr. 756 om erverv og tap av norsk statsborgerskap (statsborgerforskriften)

Som en oppfølging av høringsnotat av 14. juli 2017, tas det sikte på å fremme lovforslag for Stortinget om å heve kravet til oppholdstid etter hovedregelen om erverv av norsk statsborgerskap i statsborgerloven til åtte år, fra dagens krav om syv år.

I høringsnotatet her foreslår departementet at kravet til oppholdstid settes til seks år for personer med inntekter over et visst nivå. Departementet foreslår at vilkårene for å fylle inntektskravet defineres nærmere i statsborgerforskriften.

Videre foreslår departementet å innføre en unntaksbestemmelse for forskere med en ledende faglig rolle og deres ektefelle, registrerte partner eller samboer, hvor kravet til oppholdstid også settes til seks år. For ektefelle, registrerte partner eller samboer stilles det i forslaget til unntaksbestemmelse også et krav om inntekter over et visst nivå.

Oslo kommune støtter departementets forslag til unntak. Mulighet for å oppnå statsborgerskap gjennom selvforsørgelse bygger opp under betydningen av arbeid i et integreringsperspektiv. Oslo kommune støtter også opp under tiltak som bidrar til at utenlandske forskere kommer og deltar i norske forskningsmiljøer og –prosjekter.

Rina Mariann Hansen

byråd