Høringssvar fra Gulating lagmannsrett

Dato: 23.02.2022

Høringssvar fra Gulating lagmannsrett – midlertidig forskriftshjemmel om utvidet adgang til fjernmøter som følge av utbruddet av covid-19.

Det vises til høringsbrev og høringsnotat fra Justis- og beredskapsdepartementet om innføring av en midlertidig forskriftshjemmel om utvidet adgang til fjernmøter som følge av utbruddet av covid-19. Frist for høringssvar er 23 02 22.

Forslaget går konkret ut på å gi Kongen hjemmel til å videreføre eller gjeninnføre de midlertidige reglene om fjernmøter som i dag følger av midlertidig lov av 17. desember 2021 nr. 148 om enkelte tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19. Det er vist til at midlertidige regler i en forskrift kan fastsettes og oppheves raskere på bakgrunn av den til enhver tid gjeldende smittesituasjonen, enn ved gjeninnføring eller forlengelse av den midlertidige loven. Det foreslås at en forskrift gitt i medhold av den midlertidige hjemmelen bare skal gjelde for et begrenset tidsrom inntil fire måneder. Forskriftshjemmelen er foreslått å gjelde frem til 01 01 24.

Gulating lagmannsrett støtter departementets forslag om midlertidig forskriftshjemmel, med den begrunnelsen som er gitt.

De midlertidige reglene om fjernmøter har vært avgjørende for muligheten til å avvikle saker under pandemien. Selv om de fleste smittetiltakene pr i dag er avviklet og vaksinedekningen i Norge er høy, er det, på grunn av svært høyt sykefravær, fortsatt behov for regler om utvidet adgang til bruk av fjernmøter og fjernavhør i domstolene. Mye tyder på at dette også vil være situasjonen en tid fremover.

Pandemien har vist at smittesituasjonen er uforutsigbar og kan endre seg, slik at behovet for utvidet adgang til fjernmøter kan gjenoppstå. Erfaringen er også at dette behovet kan oppstå raskt og at det kan få store konsekvenser dersom nødvendige regler ikke kommer på plass i tide.

Gulating lagmannsrett er på denne bakgrunn enig at det er behov for den fleksibiliteten som ligger i at reglene om utvidet adgang til fjernmøter kan forlenges eller gjeninnføres i forskrift dersom behovet oppstår. Forsinkelsen det vil medføre å vedta tilsvarende regler i lovs form kan medføre mange utsatte rettsmøter og opparbeidelse av uønskede og uheldige restanser i domstolene.

Reglene departementet foreslår er nå grundig utprøvd i praksis og har vist seg å fungere godt og å være avgjørende for domstolenes drift og saksavvikling under pandemien. Departementets kompetanse er begrenset av at hjemmelen bare kan benyttes dersom det er nødvendig for å sikre en forsvarlig og rettssikker virksomhet i domstolene. Sammenholdt med tidsbegrensningen på fire måneder, gir det slik vi ser det sikkerhet for at reglene ikke benyttes utover formålet.

Etter vårt syn bør hjemmelen ikke knyttes til definisjonen av allmennfarlig smittsom sykdom. Domstolenes behov for utvidet adgang til bruk av fjernmøter er ikke knyttet til om pandemien er regnet som en allmennfarlig smittsom sykdom etter smittevernloven, men til hvilke konsekvenser sykdommens utbredelse i befolkningen i praksis får for muligheten til å avvikle fysiske rettsmøter.

Bergen, 23 03 22

Gulating lagmannsrett

Magni Elsheim

førstelagmann