Høringssvar fra Norges Røde Kors

Dato: 23.02.2022

Røde Kors takker for muligheten til å inngi høringssvar i saken hvor departementet foreslår å gi Kongen hjemmel til å videreføre eller gjeninnføre de midlertidige reglene om fjernmøter ifm covid-19.

Røde Kors har et eget vitnestøtteprogram i domstolene, og vi baserer vårt høringsinnspill på erfaringer fra dette programmet. Vi driver oppsøkende arbeid i domstolene og har et landsdekkende tilbud med over 500 frivillige. Vår rolle i domstolen er å yte hjelp og støtte til vitner, fornærmede og andre berørte av sakene som behandles. Vi fokuserer særlig på straffesaker. Mottoet for vitnestøtteprogrammet er: "Et trygt vitne er et godt vitne".

Det vi har erfart etter at de midlertidige covid-19-relaterte reglene om fjernmøter ble innført, er at vitner som forklarer seg via fjernavhør dessverre er avskåret fra å benytte seg av vårt tilbud. Vår statistikk viser dette med all tydelighet da vi registrerte en nedgang fra rundt 16 000 vitner som mottok hjelp og støtte fra en vitnestøtte i 2019, til omkring 5 500 vitner i 2020. Vi har også erfart at den tekniske løsningen ikke fungerer like bra for alle vitner og vi antar at omkring 10 prosent av vitnene trenger teknisk hjelp fra domstolene for å komme seg inn i systemet. Dette er et uheldig utgangspunkt for en forklaring.

Vi har forståelse for argumentet om at en vid adgang til å benytte fjernmøter og fjernavhør kan forhindre at saker blir utsatt, noe som selvsagt er positivt for både parter og vitner. Vi mener samtidig at det må utvises forsiktighet med å gi en hjemmel for å videreføre eller gjeninnføre regler som gir en svært vid adgang til fjernmøter og fjernavhør. Det generelle kunnskapsgrunnlaget om fjernavhør er for dårlig til å forsvare utstrakt bruk slik det har vært gjennom 2020 og 2021. Vi vet ikke nok om den negative påvirkningen fjernavhør har på vitnene. Dette er mennesker som står i en krevende situasjon ofte preget av usikkerhet, enstelse og uro. Vi mener fjernavhør er problematisk både med tanke på kravet om å belyse saken så godt som mulig og vitnenes opplevelse av å bli sett, hørt og ivaretatt gjennom prosessen. Dette er forhold som bør tas hensyn til i vurderingen av om det skal overlates til Kongen å vurdere om vitngående regler om fjernmøter og fjernavhør skal eksistere.

Med vennlig hilsen

Inga Laupstad, juridisk seniorrådgiver

Norges Røde Kors