Høringssvar fra Eidsivating lagmannsrett

Dato: 23.02.2022

Høringssvar fra Eidsivating lagmannsrett - midlertidig forskriftshjemmel om utvidet adgang til fjernmøter som følge av utbruddet av covid-19.

Det vises til høringsbrev og høringsnotat fra Justis- og beredskapsdepartementet om innføring av en midlertidig forskriftshjemmel om utvidet adgang til fjernmøter som følge av utbruddet av covid-19.

Eidsivating lagmannsrett støtter departementets forslag. Den utvidede adgangen til bruk av fjernmøter som følger av den midlertidige loven § 3, har hatt avgjørende betydning for saksavviklingen under pandemien. Selv om departementet tar sikte på å innføre permanent hjemmel for bruk av fjernmøter før 1. juli, er det uklart hvor omfattende adgangen vil være, og om disse bestemmelsene vil være tilstrekkelige til å opprettholde saksavviklingen ved omfattende sykdomsutbrudd.

Selv om de fleste smitteverntiltak i dag er opphevet, medfører pandemien fortsatt høyt sykefravær. Det er uklart hvordan smittetrykket, tiltaksnivået og sykefraværet vil utvikle seg i tiden etter 1. juli. Situasjonen er uforutsigbar og kan endre seg raskt. Eidsivating lagmannsrett er derfor enig med departementet i at det er behov for den beredskap og fleksibilitet som ligger i at en utvidet adgang til fjernmøter tilsvarende midlertid lov § 3, kan forlenges eller gjeninnføres på kort varsel, dersom det skulle oppstå et behov for det.

Erfaringene fra smitteutbruddet høsten 2021 viser at smittesituasjonen kan endre seg raskt, og at selv med rask behandling vil det kunne medføre mange utsatte rettsmøter dersom bestemmelsene må innføres i lovs form. Den foreslåtte tidsbegrensningen på fire måneder er etter vårt syn en fornuftig og hensiktsmessig balansering av ulike hensyn.

Etter Eidsivating lagmannsretts syn bør ikke forskriftshjemmelen være begrenset til bruk ved allmennfarlig smittsomme sykdommer. Formålet med den utvidede fjernmøteadgangen er å sikre forsvarlig saksavvikling og domstolenes kritiske samfunnsfunksjon. Det er konsekvensene sykdommen har for saksavviklingen og ikke hvordan sykdommen klassifiseres i smittevernloven, som må være det avgjørende.

Eidsivating lagmannsrett

Nina Sollie
førstelagmann