Høringssvar fra Domstoladministrasjonen

Dato: 23.02.2022

Høringssvar - midlertidig forskriftshjemmel om utvidet adgang til fjernmøter for å avhjelpe konsekvenser av covid-19

Domstoladministrasjonen viser til Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 9. februar 2022, med forslag om en midlertidig forskriftshjemmel om utvidet adgang til fjernmøter som følge av utbruddet av covid-19.

Domstolene har etter vår oppfatning behov for fleksible regler som åpner for bruk av fjernmøteløsninger når det er hensiktsmessig og forsvarlig i den enkelte sak. Dette gjelder særlig så lenge smittesituasjonen i samfunnet vil kunne påvirke domstolenes saksavvikling. Uten en vid adgang til bruk av fjernmøteløsninger i domstolene er det en risiko for at smittesituasjonen og eventuelt nye smittebølger vil kunne ramme saksavviklingen i domstolene på nasjonalt eller lokalt plan.

I dag er domstolenes behov for fleksible regler om bruk av fjernmøte og fjernavhør ivaretatt gjennom midlertidig lov om enkelte tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19. Vi merker oss at departementet tar sikte på å fremme forslag til Stortinget om permanente endringer i reglene om fjernmøte og fjernavhør i tide til at de vil kunne tre i kraft innen den midlertidige loven utløper 1. juli 2022, noe som vi ser på som svært ønskelig.

Både med hensyn til at det foreløpig er uklart hvilke endringer som eventuelt vil bli vedtatt permanent, og at smittesituasjonen fortsatt er usikker, er vi enige i at det bør tas høyde for at det også etter 1. juli 2022 vil være behov for en utvidet adgang til bruk av fjernmøteløsninger i domstolene som følge av utbruddet av covid-19. Erfaringene under pandemien har vist at fleksible regler for bruk av fjernmøte og fjernavhør har vært svært viktige for en forsvarlig opprettholdelse av domstolenes virksomhet. Et alternativ til en forlengelse eller videreføring av de aktuelle delene av dagens midlertidige lov, er å innføre en midlertidig forskriftshjemmel slik departementet her foreslår. Domstoladministrasjonen mener det er en god løsning å innføre en forskriftshjemmel som gir mulighet til raskt å kunne fastsette nødvendige tilpasninger i fjernmøtereglene dersom smittesituasjonen skulle tilsi det.

Domstoladministrasjonen støtter på denne bakgrunn forslaget om en midlertidig forskriftshjemmel om utvidet adgang til bruk av fjernmøteløsninger i domstolene som følge av utbruddet av covid-19. Forskriftskompetansen bør etter vårt syn ikke knyttes til om covid-19 regnes som en «allmennfarlig smittsom sykdom» etter smittevernloven § 1-4. Det som bør være avgjørende for benyttelse av forskriftshjemmelen, er om det er nødvendig å utvide adgangen til fjernmøte for å unngå at domstolenes virksomhet ellers vil bli hindret eller forsinket som følge av konsekvensene av covid-19.