Høringssvar fra Oslo tingrett

Dato: 16.02.2022

Midlertidig forskriftshjemmel om utvidet adgang til fjernmøter for å avhjelpe konsekvenser av covid-19: Høringsuttalelse fra Oslo tingrett

Oslo tingrett støtter alternativ 1:

"Når det av hensyn til å avhjelpe konsekvenser av covid-19 er nødvendig for å sikre en forsvarlig og rettssikker virksomhet i domstolene, kan Kongen gi forskrift om at retten kan beslutte at rettsmøter helt eller delvis skal holdes som fjernmøter når det i den enkelte sak er nødvendig og ubetenkelig. Partene skal gis anledning til å uttale seg før retten treffer slik beslutning. Beslutningen om fjernmøte kan ikke ankes.

Forskriften kan bare gjelde for et begrenset tidsrom og ikke lenger enn fire måneder. Dersom fjernmøte er besluttet eller påbegynt før forskriftens opphevingstidspunkt, skal forskriften gjelde ved behandlingen inntil saken er avsluttet i instansen."

Alternativ 2 er snevrere og krever at Covid anses som en allmennfarlig smittsom sykdom. Slik Oslo tingrett ser det vil utbredt smitte kunne medføre uheldige konsekvenser for saksavviklingen selv om sykdommen ikke lenger betraktes som allmennfarlig smittsom sykdom. Et alternativ er selvsagt å knytte forskriftshjemmelen generelt til allmennfarlige smittsomme sykdommer, men det er ikke en del av departementets presenterte meny her slik vi oppfatter det.

En midlertidig forskriftshjemmel som gir Kongen hjemmel til å videreføre eller gjeninnføre de midlertidige reglene om fjernmøter som i dag følger av den midlertidige loven, sikrer fleksibilitet og tidsmessig handlingsrom slik departementet beskriver. Dette støttes.

Yngve Svendsen

sorenskriver