Høringssvar fra Hordaland tingrett

Dato: 22.02.2022

Hordaland tingrett støtter forslaget om forlengelse av regler «om utvidet adgang til fjernmøter for å avhjelpe konsekvenser» av en «allmennfarlig smittsom sykdom i medhold av smittevernloven § 1-4». Reglene bør ikke være knyttet til en konkret sykdom, og må også ha en varighet som gjør samfunnet bedre rustet til å opprettholde viktige funksjoner i en potensiell fremtidig krisesituasjon.

De norske prosessreglene var ikke egnet til å ivareta rettssikkerhet for domstolenes brukere da pandemien inntraff i mars 2020, og dette fikk unødvendig store konsekvenser for mange private parter. De erfaringer som vi har fått under pandemien må danne grunnlag for en bedre ivaretakelse av slike situasjoner i fremtiden.

At den forrige midlertidige loven opphørte 01.12.2021 uten at regjeringen fremmet forslag om et nytt/tidsmessig overlappende regelverk med utvidet adgang til fjernmøter, fikk igjen unødvendig store konsekvenser for domstolene og brukerne frem til juleferien i desember 2021. Den situasjonen som oppstod i november/desember 2021 illustrerer godt at verken regjering eller Stortinget har mulighet til å handle raskt nok ved utbrudd eller forverring av situasjoner knyttet til en «allmennfarlig smittsom sykdom». Det er derfor helt avgjørende at det fastsettes et hensiktsmessig regelverk for å ivareta rettssikkerheten og domstolenes virksomhet, på kort varsel.

Forskriftshjemmel synes ut fra dette som en hensiktsmessig reguleringsform, men mulighetene til å fastsette forskriftsbestemmelser bør verken være begrenset til 01.01.2024 eller utelukkende til konsekvensene av covid-19.

Håkon Rastum

Sorenskriver Hordaland tingrett