Høringssvar fra Norges Høyesterett

Dato: 17.02.2022

Som Høyesterett har vist til i tidligere høringer om forlengelse av de midlertidige tilpasningene i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19, har den utvidede adgangen til å gjennomføre ankeforhandlinger som fjernmøte hatt stor betydning for saksavviklingen i Høyesterett under pandemien.

Høyesterett har gitt innspill til departementets arbeid med permanente endringer i prosessregelverket i brev 20. august 2021 til Domstoladministrasjonen. I innspillet er det gitt uttrykk for at selv om Høyesterett ikke har noe ønske om å gjennomføre ankeforhandlinger som fjernmøte i utstrakt grad når smittevernhensyn ikke lenger krever det, vil det kunne oppstå behov for å benytte fjernmøte på grunn av særlige omstendigheter i en konkret sak, spesielt i sakstyper som må behandles raskt, eller mer generelt i en ny krisesituasjon. Det vil også kunne oppstå behov for å benytte skriftlig behandling. Det er vist til at i straffesaker åpner straffeprosessloven verken for å gjennomføre ankeforhandlingen som fjernmøte eller for skriftlig behandling. I sivile saker finnes de nødvendige hjemlene langt på vei allerede, men slik at det for fjernmøte er et vilkår om samtykke fra partene, jf. § 13-1 tredje ledd bokstav b. I innspillet er det også gitt tilslutning til tidligere forslag om en særskilt regulering av adgangen til å gjennomføre rettsmøter om stemmegivning i saker som er behandlet muntlig i Høyesterett, som fjernmøte.

Som også uttrykt tidligere, mener Høyesterett at det ved en uforutsigbar smittesituasjon er viktig at det er beredskap slik at tilstrekkelige tiltak kan settes inn raskt. Høyesterett er enig med departementet i at det vil kunne være betydelig mindre behov for å videreføre de midlertidige reglene dersom det vedtas permanente regler i straffeprosessloven og tvisteloven som gir utvidet adgang til fjernmøter og fjernavhør.

Siden det foreløpig er uklart hva de permanente endringene eventuelt vil gå ut på, støtter Høyesterett forslaget om at det innføres en midlertidig forskriftshjemmel som gir Kongen hjemmel til å videreføre eller gjeninnføre de midlertidige reglene. For å sikre en forsvarlig virksomhet og ivareta Høyesteretts kritiske samfunnsfunksjon, kan det være nødvendig å benytte fjernmøte for å redusere risikoen for høyt sykefravær som følge av covid-19, uavhengig av om sykdommen er definert som en allmennfarlig smittsom sykdom etter smittevernloven § 1-4. Etter vårt syn bør dette derfor ikke være noe vilkår for forskriftskompetansen.

Vennlig hilsen

Toril Marie Øie
høyesterettsjustitiarius