Høringssvar fra Midtre Hålogaland tingrett

Dato: 23.02.2022

Høringssvar – midlertidig forskriftshjemmel om utvidet adgang til fjernmøter for å avhjelpe konsekvenser av covid-19

Midtre Hålogaland tingrett støtter Justis- og beredskapsdepartementets forslag om å innføre en midlertidig forskriftshjemmel som gir Kongen hjemmel til å videreføre eller gjeninnføre de midlertidige reglene om fjernmøter som i dag følger av midlertidig lov 17. desember 2021 nr. 148 om enkelte tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19.

Det vises til at den midlertidige loven gjelder til 1. juli 2022. Det er usikkert hvordan pandemien vil utvikle seg, og om det vil komme ytterligere smittebølger fremover også etter 1. juli 2022.

Domstolen har erfart at det er behov for raskt å kunne omgjøre berammede rettsmøter til digitale rettsmøter ved smitteutbrudd, for at domstolene skal kunne opprettholde sin virksomhet også under eventuelle nye smittebølger. Domstolen har god erfaring med at rettsmøter avholdes digitalt for å avhjelpe konsekvensene av covid-19 i domstolene.

Det er fornuftig at bestemmelsen i forskrift som gir hjemmelen til å avholde digitale rettsmøter, utformes som den midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19, slik at retten kan beslutte at rettsmøter helt eller delvis skal holdes som fjernmøter når det i den enkelte sak er nødvendig og ubetenkelig. Videre at partene skal gis anledning til å uttale seg før retten treffer slik beslutning.