Høringssvar fra Nordland statsadvokatembeter

Dato: 21.02.2022

Nordland statsadvokatembeter slutter seg til forslaget om en midlertidig forskriftshjemmel om utvidet adgang til fjernavhør.

Den begrunnelse som er inntatt i høringsnotatet side 6, om at en forskriftshjemmel gir større fleksibilitet og tidsmessig handlingsrom mtp. vurderingen av behovet for å innføre eller avvikle midlertidige regler, contra en midlertidig lov, synes fornuftig.

En forskriftsendring kan, som påpekt i høringsnotatet side 6, gjøres mer tidsavgrenset enn en midlertidig lov, og behovet for å innføre og avvikle nødvendige tilpasninger ivatetas etter vårt syn bedre ved en forskriftshjemmel enn ved en midlertidig lov.

Det er, slik vi ser det, ingen tvil om at en utvidet adgang til bruk av fjernavhør har stor betydning for effektiviteten i domstolenes saksavvikling.

Vi støtter forslagsalternativ 1) i høringsnotatet side 7 når det gjelder forskriftsutforming.