Høringssvar fra Oslo statsadvokatembeter

Dato: 23.02.2022

Midlertidig forskriftshjemmel om utvidt adgang til fjernmøter for å avhjelpe konsekvenser av covid-19: Høringsuttalele fra Oslo statsadvokatembeter

Med bakgrunn i de erfaringer vi har gjort oss med fjernmøter som følge av covid-19-utbruddet, støtter vi forslaget om å innføre en midlertidig forskriftshjemmel som foreslått av departemenet. Fjernmøter har vist seg å være nyttig for å sikre saksavviklingen i domstoelne, og vi har ikke erfart at slike møter har gått utover kravene til en forsvarlig og rettssikker dosmtolsbehandling. En forskriftshjemmel vil gi større grad av flekisbilitet fremfor å måtte basere seg på en lovendring når behovene for tilpasninger i regelverket oppstår.

Oslo statsadvokatembeter antar at valget mellom de to alternativene på side 7 i høringsnotatet, har liten reell betydning ettersom 2019-nCoV (koronavirus) i den tid forskriftshjemmelen vil vare, etter all sannsynlighet vil være definert som en allmennfarlig sykdom.

Stein Vale

statsadvokat