Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringssvar fra Forum for bibliotekarer i små fagbibliotek, SMÅBIB og Norsk fagbibliotekarforening, NFF

Høringssvar fra Forum for bibliotekarer i små fagbibliotek og Norsk fagbibliotekforening

Dato: 01.11.2016

Svartype: Med merknad

Småbib er et forum for små fagbibliotek, de fleste medlemmene er offentlige bibliotek med én ansatt. Småbib representerer 67 fagbibliotek i Norge, som alle retter seg mot et spesifikt fagmiljø. Vi ønsker å komme med innspill til forslaget med bakgrunn i fagbibliotekarens rolle og utfordringer fra de små fagbibliotekenes perspektiv.

I fagbibliotekene er vi svært opptatt av åpen tilgang, derfor er vi glade for å lese at forslaget er enig med oss i at offentlig forskning skal være gratis. Vi støtter idèen om ett vitenarkiv for hele Norge, og ønsker å bidra til at dette fungerer godt. Med stadige strammere budsjetter skal vi heller ikke stikke under en stol at åpen tilgang til forskingsdokumentasjon ville frigi sårt trengte resurser og samtidig sikre at våre lånere får god tilgang på relevant og fersk informasjon.

Om nasjonale retningslinjer

Vi ønsker spesielt å kommentere punkt 7 i forslaget: «Alle forskningsutførende institusjoner skal legge til rette for infrastruktur og administrative rutiner som gjør det enkelt for forskerne å følge retningslinjene.» (s. 3)

Fagbibliotekarenes kompetanse er et viktig moment for åpne vitenarkiv: Vi er gode på systemer for informasjonslagring og -gjenfinning, metadata og brukergrensesnitt. Hvis forskerne selv skal gjøre disse oppgavene, vil de trenge opplæring i hvordan lagre dokumenter i formater som alle kan bruke – også om noen år, hvordan beskrive dokumentet slik at det er mulig å finne det igjen m.m. Et lagret dokument ikke er verdt noe hvis det ikke er mulig å finne igjen. Forskerne vil da få mindre tid til å forske. Det virker mere logisk å la andre ta de oppgavene som kan settes bort, infrastruktur og administrative rutiner som forslaget skriver.

Vi mener at en styrking av fagbibliotekene vil lette innføringen av åpen tilgang til forskningsresultater fordi de allerede kan og gir praktisk hjelp til forskere med hvor og hvordan de best publiserer for åpen tilgang. Vi ser fagbibliotekarens kompetanse som en viktig suksessfaktor i arbeidet med dette.

Bedre funksjonalitet for deponering

CRIStin-systemet omfatter pr i dag ikke alle forskningsinstitusjoner i Norge. Systemet omfatter UH-sektoren, Instituttsektoren og Helsesektoren, noe som har gjort at forskingsaktører som bl.a. NGU, SSB, Polarinstituttet, NVE har falt utenfor.

Flere av våre medlemmer har kontaktet CRIStin gjentatte ganger med spørsmål om når deres forskere kan begynne å registrere i CRIStin-systemet. Det er fortsatt ikke mulig, og disse institusjonene har dermed vært henvist til å lage egne databaser og "tellesystemer" Denne jobben blir oftest fagbibliotekets oppgave og krever mye ressurser.

Vi mener at dersom det skal opprettes "et felles nasjonalt vitenarkiv" for deponering av artikler, må dette omfatte hele forsknings-Norge, ikke bare UH-, Institutt- og Helsesektoren.

Formulering av implementeringsplan

Gjennom vårt arbeid har vi opparbeidet oss kompetanse, erfaring og oversikt over hva det innebærer å jobbe med Open Access i praksis. Vi møter daglig utfordringene knytta til kostnader og praktisk implementering av Open Access-løsninger i norske fagbibliotek. Vi sitter dermed inne med nyttige verktøy som kan bidra til formulering av en implementeringsplan bl.a. statistikk på ressurs- og databasebruk. Med vår unike kompetanse kan vi være en god ressurs og stiller oss gjerne til rådighet som referansegruppe til styringsgruppens arbeid.

Om rapportens bakgrunn og drøfting

Vi støtter forslagets «Det er helt nødvendig med god støtte fra bibliotek og forskningsadministrativt personale for at forskerne skal forstå hensikten med ordningen og gjennomføre den praktiske delen av deponeringen.» (s. 25)

Fagbibliotekarene bruker mye av sin tid på støtte og kursing i registrering av publikasjoner, opphavsrett m.m., og vi tenker at fagbiblioteket vil være et naturlig sted å legge arbeidet med metadata, versjonskontroll, rettighetsklarering m.m. i åpne vitenarkiv. De fleste fag-, forskning- og utdanningsbibliotek er allerede involverte i sine institusjoners vitenarkiv.

Vi ønsker lykke til med arbeidet videre, og ser fram til et samarbeid om norske åpne vitenarkiv!

Med vennlig hilsen,

Forum for bibliotekarer i små fagbibliotek, SMÅBIB

Norsk Fagbibliotekforening, NFF

 

Vedlegg

Til toppen