Høringssvar fra Bergen kommune

NOU 2016-16 Ny barnevernslov - Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse

Dato: 30.01.2017

Svartype: Med merknad

Bergen bystyre behandlet saken i møtet 250117 sak 5-17 og fattet følgende vedtak:

1. Bergen kommune avgir høringsuttalelse til NOU 2016:16 Ny barnevernslov - Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse slik det fremgår av saken.

2. Bystyret i Bergen mener barn og unge er vår viktigste ressurs og at prinsippet om barnets beste alltid skal være overordnet. Norske barn må ha lik rett til å ta opp påståtte brudd på barnevernkonvensjonen i FNs komite for barns rettigheter som barn i Danmark, Finland erll Tyskkland. Bystyret i Bergen ber derfor regjeringen ratifisere den nye tilleggsprotokollen som innebærer individuell klagerett for brudd på konvensjonens bestemmelser. Dette vil bidra til å styrke barns rettssikkerhet i Norge.

Vedlegg

Til toppen