Høringssvar fra Mental Helse Ungdom

Høringssvar NOU 2016 16 Ny barnevernlov

Dato: 30.01.2017

Svartype: Med merknad

Vi viser til Barne- og likestillingsdepartements høringsbrev av 07.11.2016 og leverer med dette uttalelse på vegne av Mental Helse Ungdom.

Mental Helse Ungdom stiller seg svært positive til høringens innhold, og vil særlig berømme utvalget for å ha innhentet barns meninger i sitt arbeid.

Merknad til utredningens kapittel 16: "Partsrettigheter og ordninger som sikrer barns prosessuelle rettigheter"

Mental Helse Ungdom slutter seg til merknad avgitt fra UNICEF Norge vedrørende at det bør åpnes for at også barn under 12 år bør kunne få partsrettigheter i visse tilfeller.

På vegne av Mental Helse Ungdom

Kristian Kise Haugland

Assisterende generalsekretær

 

Til toppen